Category Archives: Uncategorized

Personalities: Nandanaar

"அன்று இரவு கண் துயிலார் 
புலர்ந்து அதற்பின் அங்கு எய்த 
ஒன்றியணை தரு தன்மை உறு 
குலத்தோடு இசைவு இல்லை 
என்று இதுவும் எம்பெருமான் ஏவல் 
எனப் போக்கு ஒழிவார் 
நன்றுமெழுங் காதல் மிக 
நாளைப் போவேன் என்பார்."

– Sekkizhar, Periyapuranam [4].

Introduction

Nandanaar, the peerless Siva Bhakta is worshiped as one of the sixty-three Naayanmars (Naayanars) in Tamizh Nadu. His life story is recounted in 37 Tamizh stanzas in the திருநாளைப் போவர் நாயனார் புராணம் as part of the hallowed Periyapuranam of Sekkizhar (சேக்கிழார்) composed in the 12th century. These uplifting verses capture the deepest of human emotions and dharmic ideals and never fail to touch our Atma. The puranam of ‘Thiru Naalai-ppovaar Naayanar’ takes us to the very roots of Sanatana Dharma.  Let us recall with reverence our Naayanars and Alvars who ensured that our Kalacharam, Dharma, and Tamizh Mozhi flourish in Bharatam to this day.

Biography

Sekkizhar’s verses on Nandanaar start by describing the prosperity of the town of Aaathanoor (ஆதனூர்) in Melkanadu (மேற்காநாட்டு) of the Chola country whose fertile lands are irrigated by the pristine waters of the Kollidam river. The Pulaiyar community lived in the outskirts of this town in thatched huts. They were farmers, agricultural workers, and leather craftsmen. Sekkizhar describes the different kinds of trees that grow there and talks about the daily activities of the men, women, and children who lived there. In this community was born Nandanaar. From a very young age, he continually meditated on Siva even as he engaged in the profession of leather craft he inherited.

 "He came to be born with the continuum of consciousness 
  Of true love for the ankleted feet of the Lord; 
  He, the peerless one, called Nandanar, flourished 
  In that slum of Pulaiyas; he was entitled 
  To the hereditary rights of his clan."
- A translation of Periyapuranam [2].

Nandanaar met his basic needs from the money given by the town for his services as the ‘town-crier’ who beats the drum and makes announcements. He gave up all worldly desires and dedicated his life to the worship and service of Siva. His leather-work profession was performed entirely as a Seva to all the nearby temples. For their Pooja, he provided Gorochanai. For their drums and other musical instruments, he provided the leather covers, animal skins, and binding straps. For their Veenas and the ancient stringed Tamizh instrument, the Yazh, he produced the various animal ‘guts’ derived from their intestines.

Yet this enlightened and most humble devotee of Siva would not enter any of the temples he served with great devotion lest his ‘low birth’ desecrate the temple traditions. He would visit a temple carrying his leather straps on his back, and stand outside the entrance trying to catch a glimpse of the deity. He would then dance and sing songs in praise of Siva and return home to continue his seva.

Once Nandanaar meditated on the feet of Sivalokanathan, the deity at Tirupoonkur and drawn to that deity, he decided to visit the temple. There he sang songs in praise of Siva and pleaded with him so he could get a direct glimpse of the divine he had worshiped for long but had not yet fully seen. The large Nandi of the Siva temple there that faces the deity blocked his direct view.  Sivalokanathar commanded Nandi to move aside so his devotee could have his darisanam. Overjoyed, the Siva Bhakta sang songs in praise of Siva. Next, Nandanaar eyed a depression in the land next to the temple, and proceeded to excavate a water tank for the service of the temple. He then performed a pradakshina (circumambulation) of the temple before taking his leave.

Since Nandanaar's visit, the large Nandi in Tirupoonkur sits slightly aside.

Saint Nandanaar eventually visited and served all the nearby temples in this manner. Over time, the desire to see and worship the magnificent Nataraja at Tillai (Chidambaram) with his own eyes grew. He contemplated this night and day and the intensity of his devotion and love for the deity grew.  This most sacred of spaces was managed by the ‘three thousand servitors’ (தில்லை மூவாயிரம்) who bound themselves completely to Tillai in the service of the same deity that Nandanaar wanted to behold and worship. Sekkizhar’s Periyapuranam praises the Dikshitars, who are compared to the Ganas of Siva.

pic link source: chidambaramnataraja.org

Every night, Nandanaar would remain awake and meditate on Siva as Nataraja and every morning, he would decide against going to Chidambaram that day.  The Tamizh verses describing the inner conflict and anguish of the Bhakta will melt even the hardest of heart:

அன்று இரவு கண் துயிலார் 
 புலர்ந்து அதற்பின் அங்கு எய்த
ஒன்றியணை தரு தன்மை உறு 
 குலத்தோடு இசைவு இல்லை
என்று இதுவும் எம்பெருமான் ஏவல் 
 எனப் போக்கு ஒழிவார்
நன்றுமெழுங் காதல் மிக 
 நாளைப் போவேன் என்பார்." - [4].

He would not sleep during night; when day broke 
He would think thus: “My low and inferior birth 
Will not suffer my adoring at that holy shrine; 
Even this thought comes to me by my Lord’s fiat.” 
Thus thinking he would smother all attempts of visit; 
Yet when nobly-bred love increasingly importuned him 
He would say: “I’ll go to-morrow.” - [2].

Nandanaar’s distress regarding his birth and Kulam (clan/community) barring his spiritual union with Nataraja is brought out in multiple verses [4]:

 • “ஒன்றியணை தரு தன்மை உறு
 • குலத்தோடு இசைவு இல்லை” – 21

 

 • “மடங்கள் நெருங்கினவும் கண்டு
 • அல்கும் தம் குலம் நினைந்தே”- 23

 

 • “இன்னல் தரும் இழி பிறவி இது” – 27

Through this unending tussle every night and day, he became known as ‘Thiru Naalaippovaar’ (he who would go tomorrow). And then one day, his love for his lord prevailed and he set out for Chidambaram and made it as far as the outskirts where he could see the smoke rising from the sacrificial fires of the Dikshitars in the town. He could hear them chanting the Vedas. He imagined the inside of the fortified town as it had been described. He knew the sacred mathams were nearby and remembered his kulam and ‘low’ birth and did not go further. He went around the town in circles for days and nights wondering when he could catch a glimpse of Nataraja. Nandanaar’s conflict had merely relocated closer to Tillai; his worldly identity could not move any further toward his deity and nor would the true enlightened self consider retreat.  Finally, the Supreme deity of Chitrambalam reached out to his Bhaktas.

“This (my wretched birth) is sure the clog.”
Thus thinking he slept; the gracious Lord
Of the Ambalam sensed his distress and to end
All the miseries of the aeviternal servitor,
He appeared in his dream with a gracious smile. ” – [2]

The gracious Dancing Lord now chose to allay all the sorrow of His devotee. With a gentle smile playing on His lips, He spoke: “To get rid of this birth, you may enter the flaming fire and emerge hallowed in the company of those wearing the three-stranded sacred thread.”” – [1].

The Vedic Brahmanas of Tillai were struck with fear hearing the command of Siva to prepare a fire for Nandanaar. With only Siva in his thoughts, Nandanaar entered their fire without hesitation and emerged unscathed to everyone’s joy. The apparent duality dissolved and the true self beyond limited identities was revealed. He arose from the fire as a ‘Marai Muni’, a self-realized Vedic sage who has experienced the truth of the Shruti. Everyone in Tillai bowed in reverence and adoration. Nandanaar, followed by the assembly, proceeded into the temple for the first time and worshiped the dancing deity and thereafter merged into Siva.

Thus did the Lord out of His grace, cut asunder the bonds of all ‘karmas’ of the devotee and made him delight for ever in the bliss of His Lotus feet.” [1].

மாசு உடம்பு விடத் தீயின் 
 மஞ்சனம் செய்து அருளி எழுந்து
ஆசில் மறை முனியாகி 
 அம்பலவர் தாள் அடைந்தார்
தேசுடைய கழல் வாழ்த்தித் திருக் 
 குறிப்புத் தொண்டர் வினைப்
பாசம் உற முயன்றவர்தம் திருத் 
 தொண்டின் பரிசு உரைப்பாம் - [4]

Humbled was the ego of those among the guardians of Tillai who could not see Siva within Nandanaar.  The final act establishes the inner fire of spiritual purity as supreme and brilliantly inverts the meaning of ‘untouchable’ in the case of Nandanaar who was beyond mortal desires:

An unexampled exception in the mode of worship was made by the Lord in the case of Nandanar, the untouchable.  Yes, he was an untouchable and no evil or pollution could ever touch him.  The Lord demonstrated to the world the fact that he was even greater than the Tillai Brahmins“- [2].

Thus ends the mortal portion of the story of Thiru Naalaippovaar Nayanaar documented in the Periyapuranam. Nandanaar lives forever as one among the 63 Nayanmars whose Murthis grace multiple prominent Hindu temples including the Meenakshi Amman Kovil in Madurai.

Periyapuranam

The Periyapuranam is the twelfth among the twelve devotional Stotram canons (Panniru Tirumurai) in the Tamizh Saiva tradition and consists of 4253 verses. Its author Sekkizhar was a contemporary of Chola king Anapaya (Kulathunga Chola-2) who was a great devotee of Nataraja at Chidambaram. Sekkizhar authored the Periyapuranam in the 12th century and called it the Thiruthondar Puranam, the Sacred Anthology of the Servitors of Siva. The main purpose of reading or listening to these verses is the purification of one’s mind (Chitta Shuddhi). Sekkizhar expanded upon the prior work Thiruthondatthohai of Sundarar (one of the divine trinity of Saivite Saints that includes Appar and Sambandar) in the 8th century, followed by Nambiyaandaar Nambi’s Thiruthondar Thiruantadi in the 11th century.

As Sundarar’s original work only provided a brief summary of the Nayanaars, Sekkizhar visited all the locations associated with the Nayanaars and studied the inscriptions and other material to document an authoritative and more detailed account of their lives and contributions. Ramana Maharishi‘s spiritual journey was inspired by his reading of the Periyapuranam at a young age:

Towards the end of 1895 (perhaps a few months after hearing about Arunachalam from a relation) he found at home a copy of the Periya Puraanam which his uncle had borrowed. This was the first religious book that he went through apart from his class lessons and it interested him greatly…. It transported him to a different world….

The 63 Nayanmars in the Periyapuranam come from all sections of the society and include both women and men. Nandanaar was a leather worker whose raw materials were the carcasses of domestic animals, while Thiru Neelakanta Naayanar was born in a potter clan. The revered Saint Kannappan was a hunter, while several others were vendors, merchants, priests, kings, soldiers, etc.  All are recognized as Jivanmuktas who had gave up all worldly desires to seek refuge at the feet of Siva [1].  Each of their life stories are remarkable and teach us lessons in self-realization and dharma. In the case of Nandanaar whose Siva-Consciousness was evident from an early age, it was not only about Mukti but also about Nataraja imparting a valuable and timeless lesson to devotees.

Later Narratives

Sri Gopalakrishna Bharathi, a great composer of Carnatic Sangeetam came up with an operatic musical version, the Nandana Charitram in the 1860s. This work is recognized for its highest musical and lyrical quality. However, Sri Bharathi introduced imaginary events inspired by the social-political churn in British-occupied India. Few doubted the reformative intent of Bharathi and this part-fictional version became popular all over India through Carnatic compositions, Bharatanatyam recitals, Harikatha, and feature films. An interesting story of Bharathi’s work and its critique by the renowned scholar, Meenakshi Sundaram Pillai is recounted here [3].

It should come as no great surprise to contemporary readers that this version has been seized upon by western academia and politicians for its ‘Breaking India’ propaganda value. Using a western lens, Itihasa is dismissed as mythology and Periyapuranam is reduced to hagiography. In this framework, the spiritual context, the transcendental nature of the millennium-old story of dharma, the seva and tapas of Nandanaar, and the central idea of Siva Bhakti are either distorted or discarded. Instead, speculative and divisive commentaries totally contrary to the Periyapuranam are  produced.

Nandanaar’s Legacy

The life of Nandanaar as told by Sekkizhar brings to mind other sacred stories from our Itihasa and Puranas including Bhakta Prahalad who emerged from the fire unscathed while the ‘fireproof materialist’ Holika did not;  we find parallels in the life of Bhakti saint Mira who overcame many barriers and ultimately merged into Krishna. Babasaheb Ambedkar’s book on The Untouchables is dedicated to a trinity of Hindu saints [7]: Nandanaar, along with Sant Chokamela, the great devotee of Vithoba from Maharashtra, and Sant Ravidas the disciple of the Vaishnava Saint Sri Ramananda, and the guru of Mira.

The Chidambaram temple where Nandanaar Muni merged into Siva has endured many trials and violent attacks in the last millennium and has emerged stronger each time. The Dikshitars have protected the Tillai deity throughout history and many gave their lives defending the temple against a barbaric assault by Malik Kafur in 1310-11. The temple became one of the first to welcome people from all sections of the society to worship Nataraja. The Dikshitars continue their millennia-old hereditary tradition of serving the Tillai deity despite severe economic and social hardship [5].

Today, leather workers in India can not only set up thriving businesses, they are leaders of the Samaj who inspire and support others in distress. Such achievements have been recognized by the Indian Government, and by the Prime Minister’s ‘Mann ki Baat’ social media handle on Women’s day.

 

Ultimately, the story of Nandanaar is a celebration of Sanatana Dharma and its fundamental principle of harmony and well-being of all barring none.

 

References

 1. Saint Sekkizhar. Periyapuranam. Sri Ramanasramam. 2013.
 2. Shaivam.org: The Puranam of Tiru Nalai-p-povar – Periyapuranam as English poetry.
 3. Nandanar: the imagination that won over truth. 2008.
 4. Shaivam.org:  12.024 திருநாளைப்போவார் நாயனார் புராணம்.
 5. http://www.chidambaramnataraja.org/deekshithar.html.
 6. HinduismToday: A Priestly Clan Under Siege. 2009.
 7. Dr. B. R. Ambedkar. The Untouchables: Who They Were And Why They Became Untouchables? 1948.

Personalities: Periyalvar

pic source V. Rajagopalan [6].

Biography

Vishnuchittar was born to Mukunda Bhattar and Padumavalli in Srivilliputtur (less than 100 Km from Madurai) in the Pandya Kingdom. A date range given for his birth is the 8th-9th century CE. The boy developed a sense of devotion and service toward Mahavishnu from a very young age, and he thought of the best way he could serve his deity every day. His natural affinity for the Krishna avatar reminded him of a story of Sri Krishna who sought out Kamsa’s garland maker in Mathura and wore his garlands with joy. Vishnuchittar thereafter created a beautiful flower garden in Srivilliputtur, and would pick a variety of flowers from there to prepare garlands and offer it to Vatapatrasayee, the deity of the temple there. Vishnuchittar continued this practice for long and it is clear from the amazing incidents in his life that Bhagavan bestowed his grace upon this ardent devotee.

A main reference for this introduction to the life and work of Periyalvar is the book by Thiru M.P. Srinivasan [1].

During this time, Sree Vallabha Devan was the Pandya king who ruled from the capital city of Madurai. He was a great and dharmic ruler like so many Tamizh kings and leaders who built Tamil Nadu, the land of the Vedas. While doing a round of the city one night, the king chanced upon a person sleeping alone outside and woke him up. After learning that he was a Brahman who’d returned after bathing in the sacred waters of Mother Ganga, the king requested him to share a dharmic truth with him. The Brahman’s reply was a simple yet amazing Shloka that said:

search what you want during the rainy season in the previous eight months, what is needed in the night during day-time, what is required in old age during youthful days, and what is essential for the other life, search in the life now.” [1].

The king was lost in thought especially about the direction given in the last part of a shloka that seamlessly blends the earthly cycles and spiritual realm to make that transcendental point so natural. The King’s adviser suggested he invite the dharmic scholars in his kingdom to find a convincing answer to the nature of ultimate reality; regarding paratvam, which could also answer the King’s question- ‘what effort do we put it today, in this world, to attain transcendental bliss’. The King agreed, and offered a purse of gold to any scholar in the land who could debate this issue and convincingly answer this question. Vishnuchittar was directed by the Srivilliputtur deity, Vatapatrasayee, to proceed to Madurai. Vishnuchittar was able to debate and explain to the august gathering present that indeed, Vishnu was the ultimate reality, ‘the indisputable truth that cannot be surpassed by any reality’; surrendering to the feet of Vishnu, the one who grants the Purusharthas would bring Moksha. He was able to substantiate his response on paratvam, and the story goes that the golden purse tied atop the pole bent down toward Vishnuchittar.

The king was overjoyed by the words of Vishnuchittar that eloquently reflected the teachings of Vedanta and answered the question that had confounded him, and hailed him as ’Bhattarpiraan’. As the seer was being taken in an open procession around the city on an elephant, he experienced a divine vision of Bhagavan Vishnu and Mahalakshmi atop Garuda. The devotee of Vishnu was overcome with love and affection for his deity and sang the twelve great verses of ‘Pallandu’, wishing for the welfare and well-being of the infinite divine for many, many years. After this amazing event, he became known as Periyalvar.

source link: dinamalar.com

Periyalvar returned to Srivilliputtur, dedicated the gold purse to the temple, and continued his service of preparing flower garlands for his deity. He immersed himself within the Krishna avataram and composed his profound Thirumozhi. Baby Andal (Godai Devi) was found near the Tulasi plant in his garden, and Periyalvar brought her up as his daughter. Andal as an ardent devotee of Vishnu, continued the divine service of Periyalvar.  She learned from her father’s teachings of the Vedas and Vedanta and soon became an accomplished scholar of dharma. She composed great works, and is revered as one of the twelve alvars. You can read more about Andal in this sublime essay.

Āṇḍāḷ – The Girl Divine

It is said that Periyalvar spent his last mortal years in Thirumaliruncholai and at age 85 reached the lotus feet of his deity he had served from birth. This is a brief biography of the peerless Periyalvar. Let us remember the twelve alvars who dedicated their lives to dharma and brought the genuine message of love and peace to the common people through their shraddha and sadhana.

The Twelve Alvars

Poikai Alvar

Puttatalvar

Peyalvar

Thirumalicai Alvar

Nammalvar

Maturakavi Alvar

Kulasekaralvar

Periyalvar

Andal

Tontaratippotialvar

Thiruppanalvar

Thirumankai Alvar

The divine songs of the twelve Alvars form the Nalayira Divya Prabandam. The songs of the Alvars and Nayanmars sung in the native language of Tamizh cut across all classes of the society to touch all people of Tamilnadu. Eventually the Bhakti movement of Hinduism spread all over India and profoundly influenced Indic thought. The Alvars and Nayanmars are a major reason for the unbroken dharmika beliefs of Tamizhs and the prosperity of தமிழ் மொழி itself, which continues to this day. It is simply not possible to fully understand Tamilnadu’s dynamics until one comprehends the depth of its diverse dharma traditions.

A brief review of two important works of Periyalvar is presented noting that this can only be a layperson understanding of the profound ideas they contain. The references and recommended reading at the end of the post may guide readers deeper into these sacred works.

Thirupallandu

ThiruPallandu comprise the opening verses of the sacred Divya Prabandam and has 12 pasurams, each of which end with the words ‘Pallandu Pallandu’ (many, many years). In Tamizh, the prefix ‘Thiru’ signifies the qualities of divinity, sacredness, and respect. The first Pasuram has two lines and the remaining have four lines each.

Embedded within these verses are the deepest truths of Vendanta. A remarkable aspect of these verses is that the devotee’s plea to Mahavishnu is not for himself, but for the welfare of the supreme deity Vishnu. And since Narayana is the One, ultimate reality as Periyalvar explained with Pramanas in the Pandyan capital city, as a layman reader we can understand this plea as one that is automatically for the welfare of everything within and without the cosmos.

The linked video provides brief English translations for each of the 12 verses. A simple translation of the first verse is given below.

For many years, many years, many thousands of years, many crores of hundred thousands more, The Gem-hued One with mighty shoulders that defeated wrestlers, may your blissful feet (entire form) be well protected and safe.

Scholars say that just like the Pranavam/Omkaram is chanted before and after the Vedas are recited, so too is the Pallandu, whose depth and meaning is like the Omkaram, chanted before the Divya Prabandam. Vishnuchittar, ardent devotee of Sri Vishnu since childhood, and then a celebrated Vedic scholar after his discourse in the Pandya King’s court, became revered as Periyalvar after reciting the Pallandu. It can be asked how and why this pride of place is given to Vishnuchittar, who was not the first Alvar. Dharma scholars have responded and shed light on a truly remarkable quality of Periyalvar:

When mere mortals and Bhaktas appear before their deity, the request is usually for the all-powerful Bhagavan to protect them and guide them along the path of dharma. But Vishnuchittar asked not for his own protection or guidance, but instead, asked for the welfare of the all-powerful. He is concerned about the well-being of his lord and sings the Pallandu. The thought does not cross his mind, even for an instant, about his ‘status’ and ‘propriety’ and ‘rationality’ behind his request to protect the One who is the supreme protector! Scholar Pillailokaachaariyyar [1] explains this apparent paradox, noting that in the Jnana stage, the protector-protege state remains, and is transcended in the Prema stage where this relationship is reversed by the overflowing love and immeasurable affection of the devotee for the lord.  Periyalvar is doing his Mangalaasaasanam to the lord, just as in the Ramayana, the noble Jatayu blesses the divine and all-powerful Sri Rama. The Srivaishnava tradition recognizes Jatayu as Periya Udaiyaar and likewise, Vishnuchittar became Periyalvar and the wise elders accept the Thirupallandu completely.

Scholars note that this Thirupallandu tradition can also be seen in the pasurams of Thiruppavai composed by Periyalvar’s daughter, the divine Andal.  They also state that within the twelve pasurams of the Pallandu [1], theessence of the Vedanta has been concisely rendered and the meanings of the Thirumantiram and Arthapanchakam are also provided succinctly.There exists a long tradition of the musical rendering of the Pallandu, and as mentioned in the Thiruppavai, the singers were known as ‘Pallantisaippar’ [1]. Bhakta-scholars who experienced the depth and beauty of the Thirupallandu wonder if there is any art comparable to this work and if there is anyone comparable to Periyalvar?

Periyalvar Thirumozhi

Periyalvar’s work has a total of 461 pasurams (473, when we include the Thirupallandu) celebrating the young Sri Krishna starting with his birth and continuing through his divine childhood pranks and events of his early youth. There are 43 Patikams each with 10 or 11 pasurams, with each Patikam considered a Thirumozhi. There is a total of 5 decads (sets of 10 Thirumozhi).  In these verses, Periyalvar’s affection for little Krishna, avatar of Mahavishnu, knows no bounds and such is his goodness, such is the integrity of Periyalvar’s devotion that he transcends powerful worldly identities including ‘Jati’ and ‘gender’ to speak of his blissful experiences of the childhood of Krishna as his mother Yashodha, and as the gopikas who adore Krishna. When we listen to the verses, we do not hear Periyalvar the towering scholar and accomplished poet; we simply behold mother Yashodha in front of us bathing little Krishna, singing to Kannan, pleading with him, in awe of her boy, admonishing the divine child for his mischief. It is difficult to find a parallel to this, as another great devotee of Sri Krishna, the Bhakti poet-saint Surdas would later sing: “jo sukh Sur Amar-Muni duralabh, so nandabhamini paavai” – This joy that Yashodha experienced is so special and rare, it cannot be attained even by the Devatas and Munis.

A refocus on these contributions of Periyalvar and Andal would greatly benefit a world that is increasingly divided by gender and class wars and losing itself in a maze of identity-driven dualities.

The above ‘Manikkam Katti’ verse is part of a cradle song (தாலாட்டு பாடல்) sung by mother Yashodha as she puts Kannan to sleep in an ornate gem-lined golden cradle. She sings a lullaby to the divine baby ensconced within this small cradle while recalling his Vamana avatar whose strides measure the cosmos! [6].

The verses are full of genuine ‘Krishna-consciousness’ and those fortunate enough to listen to the Thirumozhi without distraction will surely experience bliss too. Such verses could only have emerged from the deepest realized experiences of Periyalvar, and like we saw with Kavichakravarthi Kamban and his Ramavataram before, the literary artistry does not come across as a separate material addition, but could only have poured out of Bhakti and Consciousness.

Two examples from the Thirumozhi are given below to bring out some interesting literary aspects of its poetry.

This above verse is focused on Krishna the cowherd who is grazing the cattle and wearing a traditional pendant made of peacock feathers. It is but one of the many verses that is at ease with the folk language, rural themes and traditions, which is very different from the western ‘ivory tower’ erudition that is intended for an academic audience. The verses often include common dialect, and in other places introduces Sanskrit words that are understood and used by Tamizhs. Scholars found several Tamizh words that have no direct English equivalent and have to be retained as is the English translation as Tamizh non-translatables. The commentators note the clear influence of folk literature that makes this work accessible to everyone.

The part-verse shown above is an example of the use of simile by Periyalvar. He transforms an everyday, common creature like a lizard into poetic delight. He compares the effortless compactness and firmness with which Kannan wears the sword on his waist to the grip of a lizard on the wall without any gap. ‘To be so is the lizard’s nature’ [1].

Scholars note that Periyalvar’s work is of the highest caliber in skill, imagination, emotion, and poetic expression. Beyond aesthetics, scholars have also explained how the verses reflect Vendantic concepts and Srivaishnava philosophy. They note that this ending pasuram below brings out a profound concept of Vishishtadvaita, where Periyalvar ultimately places himself in the lord who also resides within him.

 

What is presented here is a mere glimpse of the contributions of Periyalvar. Let us listen to the Thirupallandu and Thirumozhi and recall Periyalvar whose enlightened thoughts and steadfast Bhakti continue to guide generations of Tamizhs and dharmikas all over the world.

The book by Thiru M.P.Srinivasan can be purchased here.

 

References and Further Reading

 1. Makers of Indian Literature Series. Periyalvar. M.P. Srinivasan. English translation by Padma Srinivasan. Sahitya Akademi. 2014.
 2. Vedics.org: Thirupallandu.
 3. https://4000divyaprabandham.wordpress.com/category/2-periyalvar/periyalvar-thirumozhi/
 4. https://alvarsandacharyas.blogspot.com/2007/02/peria-azawar.html
 5. http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/11/thiruppallandu-12-pallandu-enru
 6. Periyazhvar Thirumozhi: Sublime Hymns of Mystic Consciousness. Vankeepuram Rajagopalan. 2008.

Acknowledgment

TCP thanks dharma scholar Smt. Prakruti Prativadi for her critical feedback. Any error in this article belongs solely to its author.

Personalities: Dhanraj Pillay

source @prasarbharati

Introduction

Field Hockey is India’s national sport and Dhanraj Pillay (தன்ராஜ் பிள்ளை), between 1989 and 2004, represented Indian hockey with distinction and passion. The story of his rise from a most humble background to become the world’s most recognized hockey player at his peak is inspirational. More than any other sportsperson, a study of Dhanraj Pillay’s personality on and off the field offers valuable insight into the Indian sporting scene of that era.

"Dhanraj's career has been intimately interwoven with India's victories and defeats in the last two decades. His failures were India's failures and his triumphs were India's triumphs." - Ric Charlesworth, foreword to Dhanraj Pillay's biography.

 

A main source of information for this post is Sports Journalist Sundeep Misra’s independent biography of Dhanraj Pillay. This book is a must-read for all supporters of Kreeda for it is as much a story of Indian men’s hockey as it is of Dhanraj Pillay.

Early Life

Dhanraj Pillay was born on July 15, 1968 in Khadki, Maharashtra near Pune in a Tamil family. His mother Andalamma and father Nagalingam worked hard to keep the household going. His father was employed by the nearby ammunition factory. Life was tough for Dhanraj, the youngest of four sons. He was not academically gifted although his teachers at the Sugra Vilasi Sabha school recall a student who quietly listened to their scolding and never talked back. Khadki had a strong local tradition of hockey and soon, a young Dhanraj would tie up broken sticks with gunny bag string and glue them together to fashion a working hockey stick and play. His academic grades were poor but ‘Dhan’ was a born athlete. Few then realized that the same Dhanraj would, one day, in India colors, slice through oppositions like a toofan on the hockey field.

Khadki Ammunition Factory Ground where young Dhanraj learned hockey (source: https://bdnarayankaratsakaltimes.blogspot.com/2007/05)

First Break

The story is that Dhanraj got the first major break in his hockey career through Vidhi. Dhanraj got into a local fight during the Ganapati festival and felt that the police there may be looking for him. At this time his brother Ramesh who worked in Mumbai wanted him to come there, and Dhanraj was only too glad to oblige. His brother played hockey for a club, and his team was a player short and Dhanraj’s name was added as a sub. He was immediately noticed, and soon, he was playing for Mahindra & Mahindra thanks to coach Joaquim Carvalho, and joined them as a Jr. Assistant. By 1987, he made his name at the national level. He represented Bombay in style, winning the nationals, and was penned down in the list of probables for the Asia cup in 1989. Dhanraj Pillay made his international debut against China in December, a month after the debut of another sportsperson from Maharashtra, Sachin Tendulkar. Both went on to have the longest careers in Indian colors in their respective sporting disciplines. Sachin played Six World cups and 200 Test Cricket matches while Dhanraj competed in four Olympics, World Cups, Champions Trophy, and Asian Games.

Picture link: sportskeeda

Toofan: Early International Career (1989-94)

Dhanraj made his presence felt on the field in the 1990 Asian Games in Beijing with his speed and skill. His outspoken nature also became evident when he questioned the selection of an injured player of repute. Dhanraj himself feels he grabbed a regular position in the Indian team due to his success in a European tour before the 1992 Barcelona Olympics, winning the man of the series honors against England. Dhanraj enjoyed his first Olympic experience in Spain and recalls meeting tennis stars Monica Seles and Stefan Edberg in the Olympic village.

Within four years of his debut, Dhanraj cemented his place in the Indian team. At his best, none could beat him when it came to speed-stickwork-stamina as he raced downfield sporting his shoulder-length hair style. He captured the imagination of hockey fans inside and outside India. In the 1994 World Cup in Sydney, the highly rated Dutch team had to physically stop him several times and eventually walked away winners in a close contest. This was the first of many international tournaments in that era where India would play the most artistic, skillful, and eye-catching hockey but fall short when it came to the final scoreline. At the end of his first World Cup experience, an already fit Dhanraj realized the value of taking that fitness to a higher level. His quality and skill attracted the attention of top European hockey leagues, and his experience there further honed his on-field ability.

Hockey Superstar Dhanraj Pillay (1995-2000)

Dhanraj Pillay was at his best during these years.  Three tournaments in particular are worth a deeper look. One took Dhanraj to a peak of success and mass popularity, while the other two brought ultimate despair.

1995 South Asian Federation (SAF) Games Final
"It has been a dream of every hockey fan to see Dhanraj in full flight. That evening, whoever was inside the stadium would never forget the class of Dhanraj Pillay" -Sundeep Misra.

 

December is a peak of the traditional Kutcheri season in Chennai. Rasikas from all over the world converge to listen to India’s divine Carnatic Sangeetam. In the December of ’95, a young maestro held his own concert in the hockey field at Mayor Radhakrishnan Stadium.

India vs Pakistan, the reigning World Champion. Pakistan had a star-studded line up including the brilliant Shahbaz Ahmed and Tahir Zaman. The stadium was house-full long before the match started packed with cheering locals. Thousands more waited outside trying to sneak in. Dhanraj did not disappoint them. He was on fire that day, showing an ability to clinically finish in addition to precision passing, perfect teamwork, on top of his trademark speed and skill. Cheered loudly by the Chennai crowd, he scored a hat-trick to defeat the World Champs. Final score line: 5-2. This was the stuff of dreams.  Dhanraj may have been born in Maharashtra but that day he was ‘Enga Veettu Pillay’, another superstar who made Indians and Tamizhs proud. Dhanraj himself recalled that match decades later, noting how he was always marked for physical treatment by the Pakistani defenders who feared his speed and skills (Pakistani coach’s order to his players: “‘woh kaale ko pakdo). Dhanraj’s international career truly blossomed after this success.

1998 Commonwealth Games Semifinals. Kuala Lumpur.

The Commonwealth games was another golden chance for India to win an international hockey medal. India was pitted against the hosts in the semifinal and it should’ve been a relatively easy task to beat Malaysia. Sundeep Misra notes the Malaysian fan’s respect for the Indian team that won the 1975 World Cup there. Also, hockey fans among Malaysia’s sizable Tamizh population showed up in large numbers. The stage was set for Dhanraj and India. Inexplicably, India lost that match as well as the Bronze medal playoff afterward.

Tom Alter, Indian actor and hockey fan, summed up the performance of the Indian hockey team and its captain in this fine piece of sports writing. India should have won this match hands down (8-0 per the Aussie coach) given the exquisite quality of play that totally outclassed the opposition. And yet they lost:

India played 75 minutes of the most beautiful hockey you will see played in your lifetime – 75 minutes of art and skill and speed and stamina... the gods are unbelievably cruel – to allow a team to promise so much, and then snatch away from them the victory they so fully deserved.

Who knows this better than Dhanraj Pillai, captain of the Indian hockey team. Lying flat on his back, arms flung wide, eyes closed in unbearable grief and fatigue. That one image of Dhanraj stretched out on the pitch tells a story so personal and so universal. Of one man’s pride and passion being humbled by the whims and fancies of the gods.

The next day he rose again to play England in the bronze medal game, and in one breathtaking move, Dhanraj Pillai dodged seven – yes seven – English players in the ‘D’ before sprawling in the cruelest of dives in front of the English goal, the ball going wide. And, of course, India did not win the bronze. India was simply the second-best team in Kuala Lumpur, and we did not even get the bronze.

This was not all. Sundeep Misra records a shocking event that occurred in this India-Malaysia match. It appears that the Indian Hockey Federation Secretary and fellow Tamizh Jothikumaran barged into the team meeting at half-time and angrily blamed captain Dhanraj Pillay for missing too many chances. This upset the captain no end, who hit back with the choicest Tamil abuses before hurling his India shirt and stick down in frustration and despair. One need not imagine the impact on Dhanraj’s and the team’s performance in the second half. What were Jothikumaran’s reasons behind this bizarre half-time provocation? Has anyone asked this question in public? In 2008, Jothikumaran was caught on camera allegedly accepting bribes and quit in disgrace.

Why does this tragic scene of officials humiliating athletes replay again and again? When will the public take to task India’s mediocre hockey administrators who just keep changing head-coaches while clinging on like limpets themselves? How could Team-India be expected to perform consistently within such a setup?  Foreign coaches knew exactly how to beat India. Korean coach Kim Sang-Ryul whose team would be India’s nemesis two years later in Sydney pinpointed India’s fundamental weakness in 1998 (ref: Sundeep Misra’s book). The statement also reveals how Indian hockey can become world-beaters again:

Yet, if we momentarily set aside the all-important team goal of winning matches, we can read Sundeep Misra quoting a German fan who wished that his team would be the World Champion while playing the Indian style of hockey- Indic Hockey. Hidden here is the story of how Europe mechanized hockey and eroded its artistic value for short term gain. Hurriedly bringing artificial turf into the Olympics and thereafter spearheading a slew of rule changes that all but killed the original beauty of the sport and alienated large sections of hockey’s diverse fan base. Results aside, India was a team and Dhanraj the star that fans worldwide still turned up to watch.

2000 Sydney Olympics. India versus Poland. Final pool match.

26th September, 2000. India had already done all the hard work, playing exceptionally well against all the top teams in their group-B pool matches, beating two solid teams- Argentina and Spain and drawing against powerhouse Australia, with a sole loss to Korea. The Indian contingent was on a high, knowing that a win over the low-ranked Poland team would guarantee them a place in the semifinals. Poland was already out of contention for the medal rounds. Man for man, Poland was no match for the Indian team. For Dhanraj, an Olympic medal would be the perfect reward for an amazing 12-year career. This was India’s best chance of winning an Olympic medal in 20 years after the Moscow edition of 1980 under the captaincy of their coach V. Bhaskaran. In fact, it would’ve been a bigger achievement since that 1980 field hockey competition was completely diluted after 9 of the 12 qualifying nations, including all top teams that belonged to the Western bloc, withdrew.

Nine times of ten, India would’ve beaten Poland but no European team ever beats itself.  Sundeep Misra describes the sequence of events in vivid detail. India missed many chances in a goal-less first half but eventually went up 1-0 thanks to a 53rd minute goal via a Dhanraj pass. The last ten minutes of the match produced the stuff of nightmares for every Indian hockey fan. Team-India’s mental fragility became evident when a completely unnecessary yellow card infraction reduced India to 10 men in the 59th minute, forcing them into defense. Poland played smart hockey and began to attack. Not staying in the moment and looking too far ahead before the match was even played was costing India.

Despite all this, Team-India was within a minute of sealing the match. Dhanraj recalls that the Korean team watching from the stands left the stadium believing that they were eliminated -only to learn later that India conceded a 69th minute goal. Indian goalkeeper Jude Menezes will forever remember the sound of ball hitting board. Despite Dhanraj’s last minute desperate heroics where he almost scored, India was out of time and luck. The match ended in a 1-1 draw. India knew before the match began that a draw would be insufficient. It tied Korea on points and goal differential, but were eliminated as their sole loss came against them.  Team India, and Dhanraj in particular, was devastated. Sundeep Misra captured those poignant moments after the match for posterity and no Indian sports fan who reads his words will be able to forget them.

“… Dhanraj, the player, who would trade away his 12-year old career for a shot at an Olympic medal! In that moment, I saw the entire spectrum of Indian sport in front of me. Indian sports officials shopping in Sydney while Pillay held on to his dream, match after match.

I saw an Indian official wearing an Indian Olympic blazer scalping tickets of the India-Poland match. And I saw Pillay carry on match after match.

I saw the Indian Hockey Federation officials taking the Olympics as a free trip abroad, dining and eating at the best places, while Pillay kept his dreams alive.

Today while Pillay shed tears, trying to pick up the pieces of his golden dream, there was nobody there, except for Harendra and a mobile phone….

When those dreams shatter, you cry alone“.

Decades later, the pain still lingers in Team-India.  Dhanraj is not off the mark when he blames politics and officialdom for the loss.

that one minute haunts each of us even today” – Vasudevan Bhaskaran, coach.

It was one of the best teams India has ever had. And we were all on top of our games, playing beautiful hockey. But all we are remembered for that last-minute collapse against a team with virtually no hockey history.” -Jude Menezes, goal keeper.

That name, Sydney, will always be a scar. I don’t think I will ever get over it. And as time goes by, it will probably get worse” – Dhanraj Pillay.

Perhaps this September memory will fade away when Indian hockey wins an Olympic medal again.

A Storm Blows Over (2001-2004)

Despite the Sydney heartbreak, his fitness, skill, and a hunger to represent India pushed Dhanraj to play on for many more years and make significant contributions. He would go on to win individual laurels in international events, but a major trophy outside Asia continued to elude the team. Dhanraj Pillay retired after one final shot at Olympic glory in Athens, 2004. His career finished in acrimony, fighting India’s petty hockey administrators to the bitter end. A newly hired Videshi coach named Gerhard Rach deliberately benched Dhanraj Pillay, India’s greatest player in a generation, in his final international game. This was a relegation playoff for the 7th-8th place with Korea. India was comfortably leading  in the 58th minute when a player got injured. Rach played Dhanraj but did not let him finish the last ten minutes. Instead, he took Dhanraj off the field after 90 seconds.  August 27, 2004 was Dhanraj’s last day in Indian colors.

I pray to God that no player goes through the things I faced after fifteen years of service to the country” – Dhanraj Pillay the toofan, signed off.

The Indian men’s hockey team did not qualify for the 2008 Olympics. Dhanraj continues to be associated with India’s national sport after retirement. He remains optimistic about Team-India’s success in Olympic hockey to this day. The men’s hockey team is ranked #5 at the time of the writing of this article.

The 2020 Olympics in Tokyo will mark 20 years since Sydney-2000 and 40 years after Moscow-1980. The Hockey Qualifiers for the Tokyo games involving India will be hosted in India between November 1-3, 2019. The draw will be announced in a day (September 9) live on the FIH Facebook page.

About Dhanraj

Those who’ve played hockey at any level would know how difficult and physically demanding the sport is. A key feature of Dhanraj Pillay was his sustained speed with the ball. This article records Dhanraj’s incredible pace, covering 100m in 11.6 seconds while moving the ball forward. Sundeep Misra has noted the observations by international players, fans, and sports journalists about Dhanraj Pillay’s game and approach.

Sukhbir Singh Grewal, Asst. Coach, Indian hockey team, 1992 Barcelona Olympics: when it came to speed, skill, and endurance, Dhanraj was the best of his generation.

Dr. Richard Charlesworth: As an outstanding player of his generation, Dhanraj had most of the qualities of a champion – speed, wonderful movement and fluency, quick and deceptive stick-work, play-reading ability, courage and intense passion for the game.

Balbir Singh Sr (triple Olympic gold medalist): a super star whose career has been interspersed with brilliant performances and unseemly scenes. It is for the readers to decide whether they want their wards to be crowd-pullers or medal-winners.

S. Thyagarajan (Deputy Sports Editor, The Hindu newspaper): Dhanraj is a character who cannot easily be showcased in a straight-jacket. He is beyond definition, complex, controversial, inexplicably humane on occasions, clearly confounding admirers and critics alike.

Sundeep Misra offers several views of Dhanraj after closely covering his career from start to finish.

 • All he wanted was respect“.
 • nobody could play for India with the kind of passion and devotion that Dhanraj displayed“.
 • He was still their hero. Dhanraj Pillay was the player everybody came to watch” – Athens Olympics, 2004.

Key Career Statistics

International Timeline: December 1989 – August 2004.

International Games – 339

International Goals-170

Olympics- 1992, 1996, 2000, 2004.

World Cup- 1990, 1994, 1998, 2002.

Champions Trophy- 1995, 1996, 2002, 2003.

Asian Games- 1990, 1994, 1998, 2002 (also Asia cups).

Winning Captain: Asian Games – 1998, Asia Cup – 2003.

Captaincy Record: Played 66, Won 33.

Top Goal Scorer for India: 1994, 1996, 1998.

Player of the Tournament: Champions Trophy, 2002.

Awards
 • Arjuna Award (1995)
 • Rajiv Gandhi Khel Ratna (1999)
 • Padma Shri (2001).
 • Bharat Gaurav (East Bengal Football Club, 2017).

The Inner Field

Some coaches and former players have commented on the one missing piece in Dhanraj Pillay’s game – mental poise and equanimity. That this deficiency also characterized many other Indian internationals indicates a systemic problem. Sundeep Misra points out some famous names that shied away from the responsibility of taking the strokes in high-pressure penalty shootouts. In limited overs cricket too, until the Mahendra Singh Dhoni era, Indian stars generally preferred to make their runs up the order rather than willingly put their hand up at the death where there is no place to hide a failure and opportunities to shine are infrequent.

Virtually every top professional sportsperson including hockey players have stated that team sport at the highest level is a mental game as much as it is physical. A good team invariably has a core group of ‘team-first’ leaders blessed with a level-headed situational awareness. This helps in establishing trust and self-belief within the team, the magic grease that ensures that all moving parts synchronize to exhibit a united grace under pressure.

The Dharma of Collaboration

Sundeep Misra’s book covers so many instances of India displaying the highest skill and fighting spirit but losing tight matches, either failing to defend the last few minutes (like Sydney) or squandering tons of scoring opportunities (like Kuala Lumpur). All point to a lack of mental poise and coherence. He remarks: “Mentally, it was always seen, they could never lift themselves into winning positions. The most amazing part was that the IHF knew that this was a weakness, but no trainer or psychologist with the experience of working with top outfits was employed to actually work with the team. Sadly, all the psychologists who came and worked never understood the team and were found wanting in their own work areas.” Ironically, none have pursued the inner science of consciousness and understood the nature of its unity deeper than our Indian seers.

Desired outcomes are not guaranteed in life. But we can follow the Gita and replace the myopic objective of chasing outcomes with a transparent and relentless focus on getting the process and preparation right. Then we can expect consistent performances from an Indian team playing Indic hockey without sacrificing its traditional artistry. At its peak, India won the hockey gold and entered the football semi-finals in the 1956 Olympics. We pray to the Kreeda devatas that our dream comes true and Indian hockey rises again to reach its moon.

 

source link: The Hindu Sportstar. 2018.

References

 1. Forgive Me Amma: The Life and Times of Dhanraj Pillay. By Sundeep Misra. 2007.
 2. My Olympic Journey: 50 of India’s Leading Sportspersons on the Biggest Test of Their Career. By Digvijay Singh Deo and Amit Bose. 2016.
 3. BharatiyaHockey.org.
 4. International Hockey Federation (FIH) match report.
 5. sportskeeda.com.
 6. thesportscol.com.
 7. The Hindu’s Sportstar.
 8. Indian Express.
 9. Mid-day.com.
 10. Firstpost.com.

Personalities: Kavichakravarthi Kamban

cover pic, Kamba Ramayanam, Dr. H. V Hande [2].

After having the privilege of publishing this sublime essay on Andal Devi, it is only appropriate to devote this post to Kamban, the emperor of poetry and devotee of Nammalwar.

Background

Kamban was born in Thiruvazhundur in the Thanjavur area of the Chola kingdom. Multiple scholars and historians place him in the 9th century CE, while others trace Kamban to the 12th-13th century CE. A 9th century birth may locate Kamban after Adi Sankara and before Sri Ramanujacharya, while the latter date places him after the two great Acharyas. In any event, Kamban belongs to the third great wave of Tamizh literature that started with the Sangam period (dated before the Common Era), followed by the widespread impact of Bhakti literature of the Alwars and Nayanmars between the 6th-9th century CE [4] (noting that many trace the start of the Alwars to a few thousand years ago or to the early part of the 1st millennium). The are many popular stories about how Kamban got his name. It has been mentioned that Kamban’s father, Athavan was a priest, although some claim that he was a temple drummer. Growing up within a temple environment would have aided his learning of Hindu scriptures and contributed to his expertise in both Sanskrit and Tamizh. It is known without doubt that his patron was Sadayappan Vallal (possibly a landlord or chieftain) of Thiruvennainallur as he is acknowledged several times in Kamban’s works. Kamban was a devotee of Nammalwar and his Kula Deivam (family deity) was Sri Narasimha. It is said that he finalized his Ramavataram Mahakavyam in Srirangam and presented the கம்ப ராமாயணம் to the world. The story of how this divine poem came about is a quintessentially Indian one.

There were other literary luminaries in the Kamban era include Ottakuttan and Pugazhendi. The story [3] goes that Ottakuttan, a poet in the Chola court was a noted critic of poetry and a master of the prevailing norms of grammar, syntax, and prosody. None were able to challenge this ‘tyranny’ until Kamban emerged as a literary rival whose brilliance would transcend prevailing conventions. Kamban soon established himself as the leading poet in the royal court. Both poets were challenged with the task of putting the Ramayana to Tamizh verse. The days went by and Ottakuttan worked away industriously while Kamban appeared to be taking his own sweet time to get started.

One day, the King queried them about their progress and Kamban’s response was that he was now working on the Rama Setu story. Ottakuttan felt that this was impossible and challenged him to recite a verse from that portion, which Kamban did. Did Kamban’s genius produce that beautiful verse impromptu to stun the listeners, or was the entire Ramayana embedded in Kamban’s consciousness all the time? In any case, Ottakuttan challenged the use of the word ‘thumi’ for ‘droplet’ instead of ‘thuli’. Kamban’s response was that it was part of popular usage. To verify Kamban’s claim, the trio traveled to the town where they saw and heard a shepherd maid churning curd using ‘thumi’ to refer to a drop of curd, and vanish thereafter. Was ‘thumi’ already part of popular usage, or did, as Ottakuttan felt, Mother Saraswati arrive in the guise of a shepherd maid to support Kamban’s invention and protect the sacred work that he would soon be gifting to the world?

The legend has a beautiful ending. A frustrated Ottakuttan tore up his grammatically and syntactically perfect work. How could one hope to compete with Devi Saraswati’s son? Kamban arrives at Ottakuttan’s house to find his ‘Uttara Ramayanam’ intact. He gets Ottakuttan’s permission to include it as the final canto of his work. Their diverse literary approaches are harmonized, and this Tamizh unity dissolves any rivalry to serve the higher cause of dharma. Scholars mention that in addition to Valimiki’s Ramayana, Kalidasa’s Raghuvamsa may have been the other Sanskrit source studied by Kamban to compose his masterpiece. Thus Kamban’s Ramavataram also embodies the unity of Sanskrit and Tamizh Kaviyam [5].

“Kamba Ramayanam was composed by him about the eight hundred and eighties and according to the procedure of those days was recited by him for approval to an audience of the literary elite — a sort of Academy of Letters — assembled in Srirangam in the month of Panguni (March-April) of the year 807 of the Salivahana Sakabda (885 a.d.) on the full-moon day when the star Uttaram was in the ascendant.” [4].

Kamba Ramyanam Mandapam. credit for pic: thehindu.com

The original Ramavataram [1] contains more than 10,000 verses (40,000 lines) and is divided into six Kandams that are further subdivided into several padalams.

 • Bala Kandam
 • Ayodhya Kandam
 • Aranya Kandam
 • Kishkinda Kandam
 • Sundara Kandam
 • Yuddha Kandam

The composition uses nearly 100 variations of Tamizh metres: Kali, Viruttum, and Turai [5]. Kamban’s composition ends with the return of Sri Rama and Devi Sita to Ayodhya after the victory over Ravana. It occupies the pride of place in Tamizh poetry and literature, and influenced Tamizh, Indian, and Asian art, aesthetics, and literature over centuries. For this monumental contribution, Kamban is rightly hailed as Kavichakravarthi, the emperor of poetry.

This brief post merely recalls some findings of many great Indian scholars of Sanskrit and Tamizh who immersed themselves in Kamban’s Ramavataram for decades.

Achievements

At least four other works have been attributed to Kamban including Saraswati Antadi, Sadagopar Antadi, Silaiyezhupathu, and Aerezhupathu. Not surprisingly, his Ramayanam overshadows these contributions and the remainder of the post focuses on this work.

Indic scholars have noted the importance of context in the literary works of India [7]. Kavyas were not secular poem fragments written in a top-down manner for ivory-tower intellectuals like it is in Europe. Kavyas are extraordinary multi-layered integral works that transcend the mundane and resonate with a variety of audiences [2], and the Kamba Ramayanam has to be viewed in this context. By the 9th century, Sri Ramachandra Murthi and Mother Sita of Adikavi Valmiki were beloved deities of the Tamizhs and all of India and parts of Asia. They are mentioned with reverence in Tamizh literature right from the ancient Silapatikaram and Manimekalai. Songs composed by Alwar Saints further elevated their place in the minds of the ordinary Tamizh.  It would appear that Tamizh literature had already reached its peak. However, Kamban took Tamizh to a different level.

It appeared as if all the potentialities of the language had been thoroughly exploited before Kamban’s arrival. But, in spite of these handicaps, Kamban’s genius gave to the language fresh powers of articulation and made it serve the pure perfection of poetry… whose intense poetic genius broke the accepted moulds of grammar and who invented patterns of verbal harmonics which far transcended the conventional scales..”  – S. Maharajan.

The Ramavataram Mahakavyam is first and foremost a work of dharma. Starting from the latter half of the 9th century and until the 13th century, the Tamizhs were at the peak of their economic, cultural, and military prosperity during the long rule of the great Chola dynasty. The vast ocean space around the east coast of India, Sri Lanka, and South East Asia were coming under Tamizh suzerainty. Commentator and author A. S. Gnanasambandan’s views [6, 8] suggest that an unbridled material and artistic progress also brought along undesirable behavioral changes across the society, from king to commoner. Sita Devi was always the epitome of virtue and an exemplar for women and queens. Kamban’s work reinforced the need for kings and men to look up to Rama’s conduct and emulate Sri Ramachandra who was devoted only to Sita Devi. More generally, an excessive focus on Artha and Kama in the society has to be moderated by re-emphasizing Dharma and Moksha. A dry Tamizh translation of Sage Valmiki’s Sanskrit kavya was unlikely to produce the impact required to stir and elevate the consciousness of a people. Just as Mahavishnu’s avatar descends down to earth from time to time in diverse forms to restore dharma, so too, it seems, will the transcendental Kavya of Ramayana be recreated with Shraddha and retold for the spiritual benefit of many generations.

Kamban’s Kosala leaps out of the pages as they depict his vision of a dharmic Tamizh land; the king was guided by dharma; women were blessed with wealth and lasting education; everyone was a scholar there; the country was prosperous and its people were generous, and beautiful because their external beauty mirrored their inner culture. “The people of Kosala did not live illusory lives” – H.V. Hande [2]. As India makes rapid material progress in the 21st century, it becomes doubly important to not lose its dharmic mooring. Tamil Nadu needs Kamba Ramayanam today more than ever.

Ramavataram is not a translation of Valmiki Ramayana. Indeed, all the great poet-saints of India knew the ineffectiveness and loss in transmission that occurs when we try to translate prior works across languages [4]. This is especially true of Sanskrit kavyas, which are rich in dharmic non-translatable keywords [7].  Kamban’s work is an original masterpiece that is full of Rama Bhakti. It is built on and celebrates Rishi Valmiki’s work in Sanskrit, the devabhasha. Kamban’s Tamizh are the blessings of Mother Saraswati and therefore it is not surprising that a true seeker will be able to find embedded within its exquisite Tamizh, the nuanced concepts of enlightenment, the purusharthas and the wisdom of the Upanishads.

“[Kamban] has not merely taken his theme from the greatest of Samskrit epics but has followed it in almost every detail step by step. He has himself challenged comparison, though in all humility, with the first of Samskrit poets, and yet not one of the critics who have compared his work with that of Valmiki has ever denied him place among the greatest poets of the world. It is now for the larger critical audience of India and of the rest of the world to appraise Kamban’s work and adjudge to him his proper place among the sons of Saraswati.” – V Venkatesa Subramanya Iyer [4].

How does Kamban himself view his work and Sage Valmiki’s? Kamban’s preface verses translated below reveal the humility and Shraddha with which an enlightened master like Kamban approached the Ramayana in order to compose his own verses.

My efforts to narrate the story of the flawless and victorious Rama can be compared to the efforts of a cat reaching the roaring ocean of milk and trying to drink it all up. Rama’s arrows are as infallible as the curse of the learned. The history of this great Rama was written by Sage Valmeeki. While his poem has been widely acclaimed as the best in the country, I, the humblest of the humble, have dared to compose my own verses. In spite of the worldly humiliation that I might suffer and the consequent blemish that I might attract, if I have composed these verses, it is solely because of my earnest desire to show to the world the greatness of the divine poem composed by Valmeeki, who has mastered the art of flawless poetic creation.”- H. V. Hande [2].

The entire cosmos joyfully and vividly participates in the Kamba Ramayanam. The very first verse contains a profound exposition of the Hindu dharmic worldview, invoking and surrendering to god (as cosmos and human) who in an endless divine play creates and resides in the universe, protects, and dissolves it. Popular commentator Suki Sivam notes here that Kamban does not use the word ‘padaitthal’ that would indicate an external agency, but the phrase ‘thaam ula aakkalum’ that is consistent with Vedic cosmology.

உலகம் யாவையும் தாம் உள ஆக்கலும்
நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்
தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே  -[1]

This profound concept is discussed in different ways in various Kandams. For example, the responses of Rama are so human at times that it initially puzzles others.  In the Yuddha Kandam, upon seeing the seemingly lifeless body of Ilakkuvan (Lakshmana) on the battlefield, Rama becomes agitated and overcome by a sense of failure and grief; he is rendered speechless and swoons. The Devas are distraught after witnessing this scene. Their response as they unravel this puzzle enlightens the listeners about god’s divine game (leelai) and the nature of ultimate reality.

அண்டம் பலவும்; அனைத்து உயிரும்,
அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி,
உண்டும் உமிழ்ந்தும், அளந்து இடந்தும்,
உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகிக்
கொண்டு, சிலம்பிதன் வாயின்
நூலால் இயையக் கூடு இயற்றி,
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற
படியை ஒருவாய் பரமேட்டி!

… [1]

O Lord Vishnu, you had swallowed all the worlds and all beings and brought
them out later. You had kept them within and without, measured them, dug them out
and remained in and out of them. You emulate the spider which spins its web with
a thin thread produced from its mouth. You keep on indulging in these acts
perennially. O Lord, sorrow really never overtakes you. Your sufferings are only
your pleasant pranks! To those who do not understand all this, your sufferings will
cause agony which can be relieved only at your will. You have no beginning, middle
or end. You appear as if you can be discerned by one’s senses, but in reality it is not
so…” – translation [2].

Kamban’s use of the spider web metaphor brings home a fundamental Vedantic principle: “there is one Ultimate Reality that is Supreme Consciousness and that there is nothing independent of this reality. This Ultimate Reality is the raw material that turns itself into the universe…” – Rajiv Malhotra. Seers and Swadeshi scholars have used this metaphor for Ishwara or Brahman as the material as well as efficient cause of the universe [7].

Unless one is touched by the bliss of Rama Bhakti and realizes these truths in Kamban’s work, merely intellectualizing the Ramavataram, limiting its contribution to literary wizardry, or pulling verses out of context to prove the superiority or inferiority of some Sampradaya or language is an exercise in futility. The Ramayana is not just a socio-political text as seen by the materialist lens of western academia, but an integral, transmundane “magnificent work that is aligned to the ultimate purpose of life” [9].

Some favorite verses of the Tamizhs

A Verse from the Ayodhya Kandam

Kamban finds it impossible to express the infinite beauty and grace of Rama in a limited number of verses and expresses his anguish at this limitation [6].

வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியில் விரிசோதியின் மறையப்

பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும், போனான்-

“மையோ, மரகதமோ, மறிகடலோ, மழை முகிலோ,

ஐயோ, இவன் வடிவு!” என்பதோர் அழியா அழகு உடையான்.  [1]

“Maiyyo, Maragathamo, Marikadalo, Mazhai Muhilo, Aiyyoo… ivan vaidivu!” – Is the dark Rama like the Mai (kohl) or the solid emerald, the ocean waves, or the dark vaporous clouds, alas, … no element in nature can completely express his beauty.

Hanuman’s first words to Rama after returning from Lanka.

Mihai Paadal

Over time, many extraneous verses (about 2000) crept into the Ramavataram, and were later considered to be ‘Mihai Paadal’. Many of these verses are beautiful in their own right, such as this description of a key character of the Ramayana that is recited to this day in many Tamizh households. The simple and pleasant task of identifying this powerful deity is left to the reader.

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான், அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி
அஞ்சிலே ஒன்று ஆறு ஆக ஆரியர்காக ஏகி
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கைக் கண்டு அயலார் ஊரில்
அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அளித்துக் காப்பான்

He who was born from one of the five crossed over one of the five

and made a path through one of the five for the noble prince (Arya)

to the city and find the one who was born from one of the five

where he ‘let loose’/’set’ one of the five. He will always protect us.

Legacy

Kamban’s profound and exquisite verses naturally produced several generations of commentators and Tamizh scholars. It is said in Tamizh that even an inanimate object in Kamban’s house can recite poetry! Thousand years later, he inspired scholar-warriors from Tamil Nadu to selflessly participate in the Indian freedom movement of the 20th century. There have been many Ramayana works in Tamizh before and after, but it is Kamba Ramayanam and its lessons of dharma, karuna, prema, achara, and Bhakti that has remained in the Tamizh consciousness.

1910. Freedom fighter V. Venkatesa Subramanya Aiyar is in a London hotel, being tracked by the British police for his involvement in revolutionary activities aimed at overthrowing the colonial British Raj. To make a quick night escape to Amsterdam, he abandons most belongings, taking only the bare essentials. This includes a copy of the Kamba Ramayanam, a work he would later write a brilliant commentary on. -[4].

Kamban’s influence on Tamizh art and literature lasts to this day. The lyrical beauty of his verses, as well as the underlying Hindu cosmology are discussed. Reciting the verses from Kamba Ramayanam or a discourse is an art form that can be pleasing to the ear and spiritually healing and remains popular among diverse audiences from Madurai to San Jose, California, to Sydney, Australia.

Quotes

“[Kamban] has been adjudged by his contemporaries, no mean judges of poetry, as the Emperor of the Realms of Poesy — a title which every succeeding generation in the Tamil country has been but confirming ever since.” – V Venkatesa Suramanya Iyer [4].

with the birth of Kamba Ramayana the whole future of Tamil poetry was altered, and this masterpiece has been exercising the most profound impact upon the poetic sensibility of the Tamils during the last eleven centuries. A long series of learned men have been thrilling the masses, from the time of Kamban down to our own, with recitations from, and exposition of the Kamba Ramayana.”. – S. Maharajan [3].

Influence on Art and Culture

Dr R. Nagaswamy has studied Kamban’s impact on Indian sculpture from the 10th century CE [5]: “his picturisation of Hanuman as the very incarnation of Vinaya, is a noteworthy feature of Kamban in his Tamil Ramayana. That this picturisation of Hanuman is found in all bronzes of 10th and 11th century A.D. shows the impact of Kamban’s concept of Hanuman on contemporary art and religious motifs. This also indicates that Kamban should have lived in 9th century A.D.

Tholpavakoothu, the shadow-puppet play enacted in a few Kali temples in the Palakkadu District of Kerala is based on characters from the Ramayana, using the Kamba Ramayanam text as the basis for the performance. Similarly, the Nang Yai/Nang Talung shadow puppetry art of Thailand also includes scenes from the Thai Ramayana (Ramakien) that may have been influenced by Kamban’s work. One can also find the influence of Kamban’s work in Sinhala literature of the 19th century [5].

Tholpava koothu shadow puppet Ramayana show (21).jpg
Tholpavakoothu. By Suyash Dwivedi Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Kamban’s mastery over simile, metaphor, and delightful alliteration has left generations in awe. For example, in the Kishkinda Kandam, popular speaker Suki Sivam mentions how the words literally bound, leap, and skip inside a joyous Anjaneya as he announces the arrival of  Rama and Lakshmana to King Sugriva after his first meeting with the brothers.

மண் உளார், விண்ணுளார்,
மாறு உளார், வேறு உளார்,
எண் உளார், இயலுளார்,
இசை உளார், திசை உளார்
கண் உளார் ஆயினார்;
பகை உளார், கழிநெடும்
புண் உளார் ஆருயிர்க்கு
அமிழ்தமே போல் உளார்…[1]

Kamban’s Tamizh, like an intricately carved kovil, is an aesthetic delight that a superficial reader can get lost in, and thereby miss out on a darisanam of Sri Ramachandra Murthi, a primary purpose of Ramavataram [6]. For example, a most talked-about ‘annalum nokkinaan, avalum nokkinaal’ verse in popular culture occurs in the Bala Kandam, vividly describing the meeting of the eyes and hearts of Sri Rama and Mother Sita in Mithila before the Sita-Rama Kalyanam. This and a few other events in the Ramavataram are not part of the Valmiki Ramayana but are included in the later 16th century Awadhi epic Ramacharitamanas of Sant Goswami Tulsidas.

எண் அரும் நலத்தினாள்
இனையள் நின்றுழி,
கண்ணொடு கண் இணை
கவ்வி, ஒன்றை ஒன்று
உண்ணவும், நிலை பெறாது
உணர்வும் ஒன்றிட,
அண்ணலும் நோக்கினான்!
அவளும் நோக்கினாள். [1]

This is not the materialistic “love at first sight” of Indian movies and teen novels. The verses are full of Sringara, and ultimately  subordinated to the highest Vedic truth. Kamban draws in the listener, and the verses gradually transform and elevate their consciousness into successively higher realms, beyond sensory gratification and aesthetic delight, and finally, the transcendental nature of that meeting can be realized. This is a divine, cosmic reunion of Mahavishnu and Mahalakshmi [6].

மருங்கு இலா நங்கையும்,
வசை இல் ஐயனும்,
ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு
உயிர் ஒன்று ஆயினார்,
கருங் கடல் பள்ளியில்
கலவி நீங்கிப் போய்ப்
பிரிந்தவர் கூடினால்,
பேசல் வேண்டுமோ. [1]

Multiple traditions in Tamil Nadu are attributed to the influence of the Ramayanam. After the victory over Ravana, Anjaneya is sent by Sri Rama to share the news with Mother Sita. It is said that even the most powerful and wise Hanuman was rendered speechless in his happiness and wrote ‘ஸ்ரீராமஜெயம்’ (Sri Rama Jayam) on the ground to convey the news of Rama’s victory to Mother Sita. To this day, many Tamizhs continue the practice of writing this sacred phrase several times in their notebooks. Upon hearing this news, Sitamma realized that she had no precious jewels to reward Hanuman; instead she plucked and presented some betel leaves to Hanuman, and this tradition continues to this day in the form of offering betel leaf garlands to Anjaneya Swami. The Sundara Kandam that describes the successful quest of Hanuman to locate Mother Sita has a special place in all our hearts and reciting it properly with devotion is of great benefit. As long as Kamba Ramayanam is recited, discussed, and listened to with Shraddha, Tamizh and dharma will never die in Tamil Nadu.

pic credit: www.dattapeetham.org
References

[1] கம்ப ராமாயணம். Kambar. Pustaka Digital Media. 2016.

[2] Kamba Ramayanam: An English Prose Rendering. Dr. H. V. Hande. Bharatiya Vidya Bhavan, 1996.

[3] Makers of Indian Literature: Kamban. S. Maharajan. Sahitya Akademi, 1972.

[4] Kamba Ramayanam – A Study. With Translations in Verse or Poetic Prose of Over Four of the Original Poems. Varaganeri Venkatesa Subramanya Aiyar. Delhi Tamil Sangam. 1950.

[5] The Ramayana Tradition in Asia. Papers presented at the International Seminar on The Ramayana Tradition in Asia. New Delhi. Edited by V. Raghavan. Sahitya Akademi. 1980.

[6] Kamba Ramayanam. Tamil Discourse by Sri Suki Sivam. Madurai. Circa 2001.

[7] Being Different: An Indian Challenge to Western Universalism. Rajiv Malhotra. Harper Collins. 2011.

[8] A Reliable Guide to Kamban: Review of ‘Kamban—Putiya Parvai’ (Critical Study in Tamil) by A.S. Gnanasambandan. Prema Nandakumar. Indian Literature, vol. 29 (5). 1986.

[9] Reclaiming Ramayana: Disentangling the Discourses (Reclaiming Sanskrit Series Book 3). Manjushree Hegde. Infinity Foundation India.  2018.

Acknowledgments

Thanks to TCP and ICP authors and editor for their invaluable feedback.

Āṇḍāḷ – The Girl Divine

By Prakruti Prativadi

Meaning of above pāsuramDear girl, who is full of utsāha and dear to Śrī Kṛṣṇa, please come and join us. The eastern sky is light and it is dawn, the buffaloes are grazing on tender dewy grass. We and other gopī-s were on our way but have delayed our vratam and are here waiting for you, so that you too may join us. Please awake so that we can all sing of the greatness of Śrī Kṛṣṇa and when we approach Him, the One who destroyed the asura Keśi and the wrestlers of Kamsa’s court, Śrī Kṛṣṇa, the God of Gods, will evince great interest in our welfare and through His dayā, will remove our deficiencies (so that we can attain mokṣa)”.

This beautiful verse is one of thirty pāsuram-s (sacred verses) spontaneously sung by Āṇḍāḷ (Gōdai or Godādevi) as part of her composition, the Tiruppāvai, when she was eight years old. This pāsuram is a call from gopī-s who are in a state of enlightenment granted by Śrī Kṛṣṇa. They are enlightened as to what true bhakti is, which is above bodily desires. Āṇḍāḷ visualizes the gopī-s in that state of pure bhakti which is a prerequisite for attaining moksha. Āṇḍāḷ shows concern for all devotees and exhorts them to awaken and join her and these enlightened gopī-s in the vratam that will culminate in receiving jñāna and dayā of Śrī Kṛṣṇa. Furthermore, as Ācārya-s have stated, the gopī Āṇḍāḷ awakens actually represents one of the enlightened Āḻvār-s; Āṇḍāḷ requests this Āḻvār to join the vratam and share his Vedic knowledge with other devotees so that they too can benefit. Āṇḍāḷ sang these sacred pāsuram-s as a spontaneous outpouring of her supreme bhakti which ultimately culminated in her attaining mukti. These sacred songs are rooted in the Veda-s, Upaniṣad-s and Bhagavad Gīta with the knowledge of these is embedded in each pāsuram.

 

Āṇḍāḷ
Artwork and Copyright by P.N. Srinivas

 

As Āṇḍāḷ has stated, her sacred songs and the practice of the accompanying vratam are sāttvik in nature and are meant for those who wish to acquire sāttvika guṇa-s. Āṇḍāḷ achieved mokṣa around the age of nine years when she merged and became one with the mūrti of Śrī Raṅganātar at the Śrī Raṅgam Temple. She is honored by women and men, girls and boys who continue to fulfill her vratam and seva. Āṇḍāḷ is extraordinary because she had a pure, innocent, and sāttvik mind. She was born with great bhakti for Śrī Kṛṣṇa, her pāsuram-s are a reflection of her pure sāttvika bhakti that she experienced as an 8 or 9-year-old child and wished to share with devotees. In studying Āṇḍāḷ and her life, it is important that adults do not impose their own speculations, viewpoints, limitations, or wishes onto the child Āṇḍāḷ’s sāttvik works. As Śrī Kṛṣṇa Himself states, everyone is born with different guṇa-s and differing levels of bhakti; and Āṇḍāḷ by all accounts was an extraordinary child and bhakte operating at a higher level than the laukika world and higher than the limited view of even other devotees.

Āṇḍāḷ

Āṇḍāḷ has achieved an exceptional and reverential status in the hearts of Indians and within Hinduism. Though her works are in Tamiḻ, Āṇḍāḷ crosses the barriers of gender, language, regions, cultures, and varṇa-s, and cuts across social and economic distinctions. Āṇḍāḷ is often erroneously described as a woman, she in fact was a young girl. This important detail is significant because it facilitates understanding of her pāsuram-s from the correct viewpoint and also because it is a fact that is obscured and misrepresented in academia, media, and the general public. As a child, Āṇḍāḷ spontaneously composed two major sacred works dedicated to Śrī Kṛṣṇa and she initiated a month long vratam during the month of Mārgaḻi (Mārgaśīriṣa). Her most important contribution is the seva she did by sharing her knowledge of Vedānta with everyone so that they may benefit. The two compositions, the Tiruppāvai consisting of thirty pāsuram-s, and the much larger sacred work, the Nāciār Tirumoḻi, consisting of one hundred forty-three pāsuram-s, became part of the Nālāyiram Divyaprabhandam which is the works of all the Āḻvār-s (including Āṇḍāḷ) and recited in all Śrī Vaiṣṇava temples, festivals, and pūja-s. Āḻvār-s belong to the Śrī Vaiṣṇava sampradāya, which embraces the Viśiṣṭādvaita Vedānta darśaṇa in Hinduism. Significantly, the Āḻvār-s came from different varṇa-s and many were not Brahmin. There are twelve Āḻvār-s, Āṇḍāḷ being the only girl. Though she belongs to the Śrī Vaiṣṇava sampradāya, followers of other sampradāya-s also practice the vratam Āṇḍāḷ established and recite her pāsuram-s. Because of her exceptional life and contributions, Āṇḍāḷ is considered an avatāra of Bhūdevi tāyār and thus, in temples her mūrti is depicted as a grown woman, though Āṇḍāḷ was only 9 years old at the time she achieved mokṣa at the feet of Śrī Raṅganātar.

Āṇḍāḷ
Artwork and Copyright by Prakruti Prativadi

Though just a young child, Āṇḍāḷ commands both respect and adoration and she naturally attained a timelessness that few others possess. This status was not just accorded to her, she rightfully achieved this position through her ageless sacred compositions and through the example she set by living the principles illustrated in her pāsuram-s. Her life itself was a tapas, culminating in her gaining mukti from the eternal cycle of re-birth.  Āṇḍāḷ was only around eight or nine years old when she finished her two sacred works: the Tiruppāvai and the Nāciār Tirumoḻi, and around the same age attained mokṣa at the feet of Śrī Raṅganātar in the temple at Śrī Raṅgam.  Āṇḍāḷ’s pāsuram-s have nothing to do with the “coming of age”, which is a mundane dumbing down of her incredible contribution; nor can their meanings be taken literally. As seen in the above pāsuram, the compositions contain much symbolism and are pointers to deeper Hindu metaphysics.

As Āṇḍāḷ herself has stated in the Tiruppāvai, her works are meant for those who wish to become more sāttvik and attain sāttvika guṇa-s; thus, rendering the rajasik and laukika interpretations of the Tiruppāvai and Nāciār Tirumoḻi fallacious and deceptive. Many people erroneously think Āṇḍāḷ’s pāsuram-s are about worldly love, they often corrupt the meaning of Āṇḍāḷ’s compositions because they see it through their own limited worldly view. The pāsuram-s of the Nāciār Tirumoḻi and Tiruppāvai speak to an elevated state of consciousness; they were composed by a pure-hearted young child who was born with bhakti that was already far advanced of all others. It is difficult for the ordinary mind to really understand and experience her works, however, even to attempt an understanding of her compositions we must elevate our own state of consciousness and view Āṇḍāḷ and her works with the correct dṛiṣti. Arjuna could not experience the Viśvarūpa until Śrī Kṛṣṇa gave him divya dṛiṣti, the Paramātma can only be perceived through the antaścakṣu, and similarly, Āṇḍāḷ’s pāsuram-s cannot be experienced without the sāttvika state of consciousness. One ultimate purpose permeates throughout her songs: the jīvātma striving to unite with the Paramātma thereby attaining mokṣa.

Āṇḍāḷ is accorded the position of Āḻvār among the Śrī Vaiṣṇava-s. The Tamiḻ non-translatable word Āḻvār does not have an equivalent in English and means “one who is immersed in (the Paramātma)”. Āḻvār does not mean ‘Saint’. Her pāsuram-s contain the complex sacred knowledge of the Veda-s, Upaniṣad-s, and Bhagavad Gīta in a manner that is accessible and understandable to the lay person. Āṇḍāḷ embodied Viśiṣṭādvaita Vedānta and the yoga-s of bhakti, jñāna, karma, and further practices like śaraṇāgati and prappati are embedded in them.

In this vratam lasting thirty days, Āṇḍāḷ envisioned her entire village of Śrī Villiputtur as Śrī Kṛṣṇa’s village of Nandagokula in the Dvāpara yuga, and the Vatapatraśāyi temple as Nanda’s house where Kṛṣṇa lived. Such was her bhakti and pure, idealistic mind. Each pāsuram of the Tiruppāvai is dedicated to one day of the vratam, and each pāsuram’s meaning encapsulates profound kernels of bhakti yoga and Vedānta that ultimately lead to the feet of Śrī Kṛṣṇa and mokṣa. Significantly, the pāsuram’s are encoded with poetic language and charming imagery, however that is not the real meaning that Āṇḍāḷ is conveying; she has encoded the pāsuram-s with deep knowledge that one accumulates over lifetimes of tapas. These pāsuram-s also contain picturesque imagery as Āṇḍāḷ gracefully weaves the bustling activity of every day village life into the pāsuram-s. These descriptions represent deeper Vedic principles. Āṇḍāḷ describes the activities of the unpretentious village folk, the men, women, girls, and boys going about their daily activities, and this serves as an important link to our samskṛti and cultural history. Āṇḍāḷ ‘s love of cows is evident in the pāsuram-s; many verses of the Tiruppāvai contain the most striking descriptions of the cherished and nurtured cows of the village and how they generously and bountifully give rich nourishing milk on their own. The cows are lovingly protected and taken care of by the people of the village; cows are an important part of the Hindu ethos and metaphysics, cows symbolize many sāttvik guṇa-s and are a personification of the Veda-s and Upaniṣad-s. This reverence and affection for cows is natural and benign, however, this aspect of Hinduism too is a target for those driven by agendas of bigotry and hatred. Because these pāsuram-s are moving and beautiful, they have been described as poetry however, Āṇḍāḷ’s motivation was not to compose poetry but to share Vedic knowledge and inspire others to do kainkaryam through her songs. This point is significant, merely labeling Āṇḍāḷ’s works as poetry alone denies this visionary young girl her rightful place as a remarkable person and spiritual figure. One cannot comprehend Āṇḍāḷ through reading articles or books or as a mere observer, Āṇḍāḷ can only be understood through sādhanā and tapas under the guidance of a learned Ācārya. This write-up is a mere glancing introduction to Āṇḍāḷ.

Āṇḍāḷ from the natural innate lens:

 

Like many others, I cannot recall when I first learned of Āṇḍāḷ; just as one cannot recall being first aware of one’s mother, father, siblings, or grandparents. I’ve been aware of her from such a young age that she was simply a part of our family. As a child I thought Āṇḍāḷ lived somewhere nearby and eagerly looked forward to visiting her soon someday, a guaranteed certainty I never doubted – illustrating how seamlessly integrated Āṇḍāḷ and her pāsuram-s are in our daily lives and in our very identities – in a manner that is organic and unpretentiously genuine. Āṇḍāḷ cannot be understood through a worldly laukika viewpoint that even some Hindus employ, or by academic study, or by donning an outsider alien lens; nor can her pāsuram-s be viewed through 20th century lens of postmodernism or feminism. Āṇḍāḷ and her pāsuram-s are comprehended through an innate worldview that Āṇḍāḷ herself described and embodied. Over the years, one learns about her by learning her pāsuram-s and their complex beautiful meanings through the practice of the pūja-s and vratam she prescribed. As with any Hindu practice, and as reiterated by Ācārya-s, it is through sādhanā – the daily practice with śraddhā and bhakti of reciting and putting into practice the practical aspects of Āṇḍāḷ’s pāsuram-s, that one can gain insight and ātmānubhāva of Āṇḍāḷ and her compositions. And this was her dearest wish for the rest of us jīvātma-s, that like Āṇḍāḷ, we too would attain the Paramātma and her pāsuram-s would aid us in that ultimate liberation.

The most attractive characteristic of Āṇḍāḷ for me as a child, and for many Hindu children, is Āṇḍāḷ was a little girl, no more than eight years old when she started spontaneously singing her pāsuram-s to the Vatapatraśāyi (Śrī Kṛṣṇa in the form of an infant in yoga-nidra reclining on a Vatapatra leaf). Despite her extraordinary insight, I felt an instant sisterhood with Āṇḍāḷ, a young girl, like me, wearing tilakam, pāvāḍai, bangles, with dark black plaited hair adoring Śrī Kṛṣṇa and His activities, and practicing our everyday customs, gently nudging us to be something greater, to transcend this mundane world and our limited selves. I was amazed by her self-motivation and initiative to do seva and kainkaryam to Śrī Kṛṣṇa and to the ordinary people in her village on her own, selflessly. The details of her life, the happy imagery of her pāsuram-s, her genuine idealism, and all-involved concern for others to share the Vedic knowledge beyond her years instantly makes her a favorite role-model and an indelible part of Indian girlhood. And this is the most significant part of Āṇḍāḷ that is oftentimes completely missed by those who think they can dissect and analyze her through their own narrow viewpoint: Āṇḍāḷ is the essence and spirit of Indian girlhood- she is the quintessential Indian girl.

Āṇḍāḷ’s Life:

 

Understanding Āṇḍāḷ and her pāsuram-s requires an understanding of Āṇḍāḷ’s life story (the term hagiography does not apply to Āṇḍāḷ and should be eschewed). Āṇḍāḷ lived before Śrī Rāmānujācarya, probably in the 7th or 8th century, though some scholars place the date to several millennia prior. The village of Villiputtur (later named Śrī Villiputtur after Āṇḍāḷ) near Madurai, Tamil Nadu has an ancient and beautiful temple of the Vatapatraśāyi Śrī Kṛṣṇa. Viṣṇu Citta (Peri Āḻvār) was a devout and learned man who lived in Villiputtur and served the temple every day. Viṣṇu Citta is also an Āḻvār and has composed sacred works; during his lifetime he did seva in the temple. One day while digging in the tulasī garden, he found a baby girl and decided to raise her as his own daughter and named her Gōdai (Kōdai or Godādevi), this child would later be known as Āṇḍāḷ. Viṣṇu Citta noted the remarkable similarity of this child with Sita, who was also found in this manner; thus indicating that Āṇḍāḷ was no ordinary child; Āṇḍāḷ is known as ayonije – one who is not born of a womb. The tulasī garden where Gōdai was found still exists today in Śrī Villiputtur. Viṣṇu Citta thought of himself as the personification of Yaśoda and the child Gōdai as Kṛṣṇa, and in this manner, he embodied the Vātsalya bhakti toward the child. He showered her with affection and imparted the knowledge of Vedānta to her and lovingly raised her. Thus, Gōdai grew into a little girl all the while imbibing the knowledge of the Veda-s, Upaniṣad-s, the Bhagavad Gīta, purāṇa-s, and śāstra-s from her father Viṣṇu Citta. She listened with rapt attention to the stories of Śrī Kṛṣṇa; and the precocious child Gōdai would draw pictures of Śrī Kṛṣṇa, his āyudha-s, and episodes from Śrī Kṛṣṇa’s life on the floor and walls of her home. As Gōdai grew she was immersed in the bhakti for Śrī Kṛṣṇa.

Viṣṇu Citta finds baby Āṇḍāḷ in the tulasī garden

A famous incident in Āṇḍāḷ’s life revolves around the mālai (flower garland) that Śrī Viṣṇu Citta would send to the temple every day to be adorned on the Vatapatraśāyi at that temple. Flowers are first offered to the Deity before anyone else can wear them, but unbeknownst to Viṣṇu Citta, Gōdai, with her innocent enthusiastic bhakti, would first wear the mālai meant for the Vatapatraśāyi before it was sent to the temple, thus Āṇḍāḷ is referred to as “Śūdikoḍuta Śuḍarkoḍi Nāciār” or the ‘the girl who offered the garland after having worn it’. However, one day, Viṣṇu Citta noticed a strand of hair in the mālai; he was dismayed and told his daughter that the garland must never be worn before it was offered to the Vatapatraśāyi. Later, Viṣṇu Citta had a vision in which the Vatapatraśāyi tells him that only the garland worn and then offered by Gōdai will be accepted. And thus, from then on Gōdai was known as Āṇḍāḷ – ‘the girl who ruled over the Lord’. This charming incident from Āṇḍāḷ’s life illustrates the remarkably oneness Āṇḍāḷ felt with Paramātma even as a young child, and is parallel to Śabari offering fruits, after having tasted them, to Śrī Rama in the Ramayana. Furthermore, this episode is not an example of mundane disobedience or rebellion as some revisionist historians and feminists zealously claim. Rather, the incident of Āṇḍāḷ wearing the garland illuminates several subtleties of Vedānta, one is that the Paramātma accepts the offerings of bhakta-s when these are made with śraddhā, love, and pure bhakti; secondly, Āṇḍāḷ so identified herself with Śrī Kṛṣṇa that, when she wore the garland it was as if she was garlanding Śrī Kṛṣṇa Himself. Remarkably, this event lives on even to this day and is re-embodied in the custom of sending the garland that adorned Āṇḍāḷ in the Śrī Villiputtur Āṇḍāḷ Temple to the Tirupati Tirumala Temple, to adorn Śrī Venkaṭeśvara during the grand Brahmotsavam festivities. Additionally, during the month of Citra Pournami, the garland that adorned the Āṇḍāḷ mūrti in Śrī Villiputtur is sent to the Aḻagar Kōvil during Garuḍotsavam. These are not mere robotic rituals, they personify the union of the jīvātma and the Paramātma which Āṇḍāḷ embodied and shared with others and thus, she is honored today by bhakta-s re-embodying her experience and sharing it with other devotees in the manner she herself wished.

Āṇḍāḷ and the garland (Picture from author’s collection)

 Starting at the young age of 8 years (per some scholars she was 5 years old), Āṇḍāḷ composed and sang sacred verses called pāsuram-s, which were replete with references to the Bhāgavataṃ, Bhagavad Gīta and directly refers to the knowledge in the Veda-s and Upaniṣad-s. These pāsuram-s of the Tiruppāvai talk of urging everyone (jīvātma-s) not to waste this precious life and to orient themselves to attain the Paramātma. The pāsuram-s are artistic and poetic. The Nāciār Tirumoḻi, which is a much longer work, also contains this knowledge wherein Āṇḍāḷ embodies the stages of bhakti that a serious sādhaka experiences, which finally culminate in attaining the Paramātma. In the Nāciār Tirumoḻi, Āṇḍāḷ, using much symbolism and imagery, expresses she does not want the body attained in this birth to be wasted in worldly materialistic and laukika pursuits but dedicates this birth to attain mokṣa. Here Āṇḍāḷ puts herself in the place of a bhakta and describes each stage of their tapas.

The Nāciār Tirumoḻi is a grand sacred opus, which is lyrical, mystical, and illuminating. Within it is the Vāraṇam Āyiram, a section describing a mystic vision of Āṇḍāḷ. In this vision, Āṇḍāḷ details how her jīvātma was united with the Paramātma, symbolized as a Vedic wedding. However, this does not mean that Āṇḍāḷ envisioned herself married to Śrī Raṅganātar as is often misinterpreted, and this vision should not be mistaken for a worldly marriage ceremony which would initiate the gṛhastāśrama. The vision described in the Vāraṇam Āyiram is of Āṇḍāḷ attaining mukti and her ātmā attaining the Paramātma; mokṣa is often symbolized in Hinduism as a marriage of the jīvātma and Paramātma. Incidentally, the Vāraṇam Āyiram is recited in the wedding ceremonies today as well, however the mystical ceremony Āṇḍāḷ describes is of her attaining mokṣa. The metaphor of mokṣa in Āṇḍāḷ’s vision in which she (jīvātma) is ‘married’ to Śrī Raṅganātar (Paramātma) is misconstrued as a worldly marriage especially by those donning the laukika or western lens. There is no doubt that the Vāraṇam Āyiram is really the final attainment of mukti by Āṇḍāḷ, who has achieved through her pūrvajanma puṇyakarma, a state of enlightenment which is required to qualify for mokṣa in this birth. This final attainment is often metaphorically described as marriage in other Hindu works as well, especially with respect to bhakti yoga.

Though her pāsuram-s contain abstract and difficult to understand Vedantic knowledge, Āṇḍāḷ encapsulates this knowledge in these pāsuram-s that are accessible to the lay person who sincerely wants to understand them. However, Āṇḍāḷ’s pāsuram-s cannot be interpreted by those who do not have a firm rooted ātmānubhāva and technical understanding of the Veda-s, Upaniṣad-s and Bhagavad Gīta. One can only understand the pāsuram-s through an in-depth and consistent study guided by an Ācārya. Her contribution is, her pāsuram-s allow us to put into practice this Vedic knowledge and she shared this wisdom because of her infinite karuṅā (compassion) to her fellow beings so that they too might benefit from this knowledge and attain mukti. Indeed, this impetus propelled Āṇḍāḷ to compose these pāsuram-s – as a seva, a truly unselfish magnanimous act, in which she wanted to share her experience and knowledge with everyone regardless of their status in society and regardless of their gender.

In her young life, Āṇḍāḷ did attain the object of her tapas, with Viṣṇu Citta’s blessings, she arrived at the Śrī Raṅgam temple and stepped into the sannidhi of Śrī Raṅganātar and she disappeared, merging into the mūrti – thus attaining mukti; she was only 9 years old at that time. Āṇḍāḷ’s life story is remarkable due to her simplicity, her magnanimous seva for others, and her one-pointed tapas.

The tulasī garden in Śrī Villiputtur where Āṇḍāḷ was found (source:http://www.cpreecenvis.nic.in/Database/Srivilliputhur_2073.aspx)

For more than 1200 years, Āṇḍāḷ has been honored by both men and women alike, she is considered an avatāra of Bhūdevi, the mūrti of Āṇḍāḷ as Bhūdevi adorns every single Śrī Vaiṣṇava temple including the temples of her hometown Śrī Villiputtur and in Śrī Raṅgam, and pūja is done to her per the śāstra-s.  Śrī Rāmānujācarya, the acharya of the Viśiṣṭādvaita sampradāya followed by Śrī Vaiṣṇava-s, had great reverence for her and established that her pāsuram-s should be sung in the Śāttamurai and all major pūja-s. Indeed, all the major Ācārya-s have revered Āṇḍāḷ and her pāsuram-s.

Āṇḍāḷ’s life is one in which she seeks, without pause, mokṣa and for her ātmā to unite with Śrī Kṛṣṇa (Paramātma) during her life to break the cycle of birth and death. Āṇḍāḷ’s most significant contribution is the access she gave of the knowledge of the śṛti-s to everyone, and the example she herself embodied by showing us that these must be shared with others who have śraddhā, bhakti and who are willing to follow the procedures of this sādhanā without injecting their own selfish agendas or motives. Āṇḍāḷ followed the spirit of “eka: svādu na bhunjita”, which means – do not enjoy something by yourself alone. So Āṇḍāḷ’s motivation was to share the joy of Śrī Kṛṣṇa’s anugraha, and to let others also partake of that joy. She did this to help people overcome the sufferings of samsāra and ego and the bondage of karma. Her pāsuram-s are steeped in sattva and are for those people who want to be more sāttvik. In her pāsuram-s, she also describes different kinds of bhakta-s and their experiences. These pāsuram-s are not just capricious musings or self-centered thoughts of a young ‘woman’ as feminists and revisionists seek to make them.

Āṇḍāḷ’s pāsuram-s and vratam are not only limited to bhakti, her pāsuram-s are an in-depth exploration of parabhakti, prappati, parajñāna, paramābhakti and śaraṇāgati.

The 14th century scholar and Ācārya Śrī Prativādi Bhayankaram Aṇṇa has traced and identified the Vedic sources and references to smṛti in the Tiruppāvai and the Nāciār Tirumoḻi.

As the great Jīyar and Ācārya Śrī Manavāḷa Māmuni states about Āṇḍāḷ: – “emakkāga anṛō ingu Āṇḍāḷ avadarittāḷ” which means “She was born to rid us of the misery of the infinite cycle of birth and death – our trudging through the cycle of samsāra.

The great scholar and Ācārya Śrī Vedānta Desikar has composed the Godā Stuti, extolling the greatness of Āṇḍāḷ.

Śrī Rāmānujācarya himself completed a particular kainkaryam (nūrtada, which was mentioned in the Nāciār Tirumoḻi) that Āṇḍāḷ wanted to have done in the Śrī Raṅgam temple.

 Śrī Vaiṣṇava Sampradaya and the Significance of Mahālakṣmi

The “bhakti movement” is an unfortunate moniker that only serves to gloss over the profound darśaṇa-s that espouse bhakti yoga as their primary method to mokṣa. The same is true for the term “Vaiṣṇava” which actually comprises of differing sampradāya-s that are all rooted in the śṛti-s but each have their own technical practices and approaches. Bracketing them all under the inelegant terms “bhakti movement” or simply “Vaiṣṇava” is reductionist and contributes to distortions of these rich sampradāya-s. For instance, the four so-called Vaiṣṇava sampradāya-s actually espouse different darśaṇa-s:  Śrī Vaiṣṇava-s accept the view of Viśiṣṭādvaita, whereas followers of Madhvācārya, Vallabhācārya and Nimbārka adopt Dvaita, Śuddhādvaita, and Dvaitādvaita respectively. The point here is not that these are divergent, in fact they are all rooted in the Veda-s and Upaniṣad-s, but their unique methods and views should be appreciated and understood, thus preventing misrepresentation and erroneous interpretations. Surprisingly, the moniker ‘bhakti cult’ still sees use, a pejorative characterization first used by Indologists and still employed among some Indians and those adopting the western lens today.

Viśiṣṭādvaita (Viśiṣṭa Advaita – qualified non-dualism) has ancient origins in the Upaniṣad-s and was systematized and organized by Śrī Rāmānujācarya (1017CE -1137CE). Viśiṣṭādvaita has the Veda-s as its authority and reflects the metaphysics of the Veda-s, Upaniṣad-s, itihāsa-s and purāṇa-s.  Śrī Vaiṣṇava-s are concentrated mainly in southern India in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana, but there are followers spread across northern India and many in the global Hindu diaspora as well.

As mentioned, Āṇḍāḷ belongs to the Śrī Vaiṣṇava sampradāya and her pāsuram-s indeed refer to many of the principles of the darśaṇa (view) of Viśiṣṭādvaita Vedānta. For instance, in the Tiruppāvai, Āṇḍāḷ metaphorically refers to the five manifestations of Brahman: para, vyūha, vibhava, antaryāmin, and arca.

Significance of Śrī

Of special note, is the status of Mahālakṣmi (Śrī) in Śrī Vaiṣṇava sampradāya in which She holds a special and critical position. Nārāyaṇa and Lakṣmi are one inseparable entity and thus referred to as Śrīman Nārāyaṇa, which means Nārāyaṇa who is always with Śrī. Āṇḍāḷ’s works refer to the significance of Śrī extensively. Mahālakṣmi dwells permanently in Nārāyaṇa’s vakśasthaḷam (chest). This imagery embodies the significant role Lakṣmi has in the Śrī Vaiṣṇava sampradāya. Mahālakṣmi is the puruṣākāra i.e. it is only through Mahālakṣmi’s karuṅā and through Her as facilitator between the jīva-s and Nārāyaṇa that the jīvātma can attain mokṣa. Thus, Mahālakṣmi manifests supreme compassion, is the Universal Mother, and the anugraha śakti of Nārāyaṇa. Mahālakṣmi has three aṃśa-s or manifestations: as Śrīdevi She is the kriyā śakti, as Bhūdevi She is the viṣva śakti, and Nīlādevi She is the icchā śakti. Śrīdevi, Bhūdevi and Nīlādevi are not merely the ‘wives’ or ‘consorts’ of Śrīman Nārāyaṇa, but are inseparable śakti-s. It is an unfortunate tendency of many Hindus to transform our Deities into solely domestic mundane laukika entities, resulting in the loss of understanding their true Vedic spiritual meaning.

Bhakti

The term bhakti has become ubiquitous, often used out of context, and misapplied. Bhakti does not mean devotion or love; the term bhakti seems to have become a catch-all word in describing any type of prayer or worship in Hinduism, especially as interpreted through the non-Dharmic lens. As Āṇḍāḷ’s has illustrated in her works, there are accompanying stages of bhakti that are analyzed by the Ācārya-s. In order to practice bhakti, one must be qualified and must practice the aṣṭāṅga yoga-s. The Viśiṣṭādvaita interpretation and practice of bhakti yoga is complex, vast, and esoteric and beyond the scope of this article. Per Viśiṣṭādvaita, jñāna karmabhakti is the natural order of the yoga-s of a sādhaka’s evolution. Therefore, we see that bhakti is not a practice devoid of jñāna and karma. The path to mokṣa per Viśiṣṭādvaita is fivefold:

 • karma
 • jñāna
 • bhakti
 • prapatti
 • ācāryabhimāna

 

Āṇḍāḷ’s pāsuram-s refer to these stages of bhakti. A practitioner of bhakti yoga also must observe the following:

 • viveka (purity and discrimination between right and wrong),
 • vimoka (inner detachment)
 • abhyāsa (unceasing sādhanā of the presence of the Paramātma as the indwelling Self)
 • kriyā (seva to others)
 • kalyāṇa (practice of right conduct)
 • anavasāda (cheerfulness in life, freedom from complaining and dejection)
 • anuddharṣa (not exulting about one’s virtues or achievements)

 

Most importantly, in these stages, the practitioner seeks to transcend their ego and obliterate it by becoming one with the Paramātma. One’s petty personal viewpoints and egotistic whims are naturally transcended as the jīvātma attains the supreme Self.

It is disconcerting to note the complete and utter dumbing-down of bhakti. Bhakti is not a catch-all phrase for ‘spiritual’ and a basic free-for-all in which one can do whatever one wants without any basic knowledge or adherence to rituals and the procedures laid down by the Ācārya-s. Bhakti is distorted by non-practitioners as a bizarre amalgamation of indistinct terms like devotion, love, and the vagaries of the individual.

There are erroneous assertions that parallels exist between bhakti yoga and ‘devotion’ that is practiced in Abrahamic religions. However, there is no real similarity here because bhakti does not mean devotion and the Śrī Vaiṣṇava ideas of prapatti and śaraṇāgati are non-existent in Abrahamic systems. Furthermore, bhakti is a sādhanā in which one acquires ātmānubhāva, and has stages that takes the bhakta toward the union with Paramātma. Bhakti is not an exchange system wherein one gets salvation in return. The reward of bhakti is bhakti itself – being immersed and losing oneself in the Paramātma, which might result in mokṣa. Mokṣa does not mean salvation. And bhakti does not require dogmatic doctrinal belief in order to gain mokṣa. Bhakti yoga intrinsically believes in an all-pervading Brahman present in every single living and non-living entity, a direct contradiction of the dogmas of the Abrahamic systems.

The Appropriation and revisionism of Āṇḍāḷ

 

The girls and women who love Āṇḍāḷ, venerate her, honor Āṇḍāḷ as she was in her own words, and have been engaged in their enduring practices now find themselves in a bizarre scenario wherein they are in the crosshairs of Indologists, history revisionists, and feminists. Even the benign and inspiring Āṇḍāḷ is now a target. It is quite impossible to understand Āṇḍāḷ without having performed the sacred vratam she initiated. Conducting pūja-s and observing vratam-s in Hinduism are a form of embodied knowing by which one gains a comprehensive understanding that transcends the emotional and intellectual levels. And performing the vratam every year brings new knowledge and insights of Āṇḍāḷ to the practitioner; it is indeed a life-long journey and sādhanā. However, feminists and postmodernists seek to impose their narrow lens and essentially want to erase Āṇḍāḷ as she was and, in her place, create a new entity who docilely reflects their ideology and agenda. This is not mere speculation, feminists admit that their wish is to remove Āṇḍāḷ from the Dharmika worldview and reinterpret and ‘re-imagine’ Āṇḍāḷ and her works in solely their own worldview. When one reads feminist’s interpretations of Āṇḍāḷ, one cannot help but notice that there is much anger and violence in their language. Śrī Vaiṣṇava-s have kept alive Āṇḍāḷ’s pāsuram-s and her legacy for over 1200 years, but feminists, who have only ‘discovered’ Āṇḍāḷ in the last decade or so, truculently accuse Śrī Vaiṣṇava-s of appropriating Āṇḍāḷ. The feminist attack on Āṇḍāḷ and Śrī Vaiṣṇava-s cannot just be laughed away or ignored as this echo chamber has not subsided. Some feminists have gone so far as to advocate changing the types of pūja-s done to Āṇḍāḷ and limiting Hindu devotees’ right to honor Āṇḍāḷ and her works as they have been for centuries.

The re-writing of Āṇḍāḷ’s story by feminists entails re-interpretations, speculative assertions, and also outright blatant falsehoods about Āṇḍāḷ, her life history, and the pūja-s conducted to honor her. For instance, Āṇḍāḷ’s pāsuram-s often refer to her detachment from her physical body she obtained in this birth and that her only goal in this life was to attain Śrī Kṛṣṇa. These beautiful pāsuram-s are deliberately distorted by feminists who falsely claim that Āṇḍāḷ was preoccupied with her own body and that her object was physical and material. Materializing the compositions of Āṇḍāḷ is an attempt to muddle and eventually completely distort the motivations of this great girl-Āḻvār. Āṇḍāḷ has stated her motivations herself in her compositions, however feminists seek to dis-empower Āṇḍāḷ and put her life’s work firmly in the realm of materialism. In effect, they seek to reduce Āṇḍāḷ to a mere instrument and seek to make her into a weapon against the very devotees who revere her. Āṇḍāḷ sought mukti of this physical world and of the bondages of the body, yet the postmodernist and feminist seek to imprison her in their mundane worldly lens. It is noteworthy that in the revisionism of Āṇḍāḷ, feminists have even sought the help of western male revisionist historians who are outsiders to the tradition and who do not even know Tamiḻ; this crosses the borders of irony into the realm of outright satire. The question arises: How can a male westerner, or for that matter a female westerner, with no knowledge of the language and a non-practitioner, understand the experiences of an Indian girl? How can a male or female westerner understand Indian girlhood, its experiences, joys, challenges, living its customs, traditions, and way of life? Śrī Vaiṣṇava women and girls are the main protectors of Āṇḍāḷ, through more than a millennium, these women have preserved, revered, and loved this little girl who shared her divine knowledge, but now feminists seek to bypass and relegate these women bhakta-s.

Sri Villiputtur temple and Āṇḍāḷ ratham during Āṇḍāḷ Tirunakśatram celebrations source: tamil.samayam.com.

One of the most trenchant criticisms of Feminism even within academia is that it represents, for more than five decades since Feminism’s genesis as a movement in the 1960s, only the viewpoint of the white North American and European woman, leaving out the viewpoints of the rest of world’s women, especially indigenous women. Thus, it seems that feminists now are scrambling to make up for that critique by appropriating and, in many cases, fabricating accounts of Indian female historical figures.

Feminists claim to fight the hegemony of traditionally male-dominated societies and be the champions of women. Ironically however, there is a hegemony within feminism itself; non-western feminists themselves have objected to what they call ‘imperial feminism’ wherein so-called third world cultures are asymmetrically demonized by western feminists. Furthermore, non-western feminists in academia have pointed out that western feminists stereotype native cultures as more oppressive than western culture. Thus, it seems that it is Feminism which requires reform from its own oppressive one-sided theories and pigeonholes which stereotypically portray and trivialize women of other cultures. The demonization of native cultures by western feminists and their followers in India has become the norm and unfortunately, this hegemony of western feminism is espoused by most Indian feminists. Nowhere is this more evident in the speculative and misleading discourses of Hindu religious figures who are revered and whose memory and customs are kept alive by Hindu women themselves. In seeking to force-fit Āṇḍāḷ into the imperial feminist framework, Indian feminists do what they claim to fight against – they belittle and diminish the voice of native Hindu women and their experiences.

Āṇḍāḷ is a powerful unifying symbol for Hindus; she is an embodiment of Indian girlhood. Āṇḍāḷ is a powerful presence in the Indian psyche, so much so that feminists understand that the appropriation of Āṇḍāḷ into their worldview will strengthen their agenda. It warrants notice that many of these appropriators do not know Tamiḻ; and cannot understand the more complex older poetic Tamiḻ that these pāsuram-s are in.

Though some have claimed that there are parallels between Āṇḍāḷ’s sacred songs and those of some Abrahamic poets, this is actually not the case because Āṇḍāḷ’s pāsuram-s are firmly rooted in the Veda-s which reflect that Brahman and the jīva-s are without beginning or end, are unchangeable, are present everywhere, and the jīva-s can be in union with Brahman; these concepts are not available in the Abrahamic systems. These fundamental differences are glossed over by revisionists who seek to assimilate Āṇḍāḷ’s works into the Abrahamic one.

Bharatanatyam and Āṇḍāḷ

 

Āṇḍāḷ’s pāsuram-s are frequently embodied through Carnatic music and Indian classical dances such as Bharatanāṭyaṃ. This is due to the fact that Bharatanāṭyaṃ itself is an embodiment of Hindu metaphysics. The embodiment of Āṇḍāḷ and her works should be celebrated and nurtured within the Bharatanāṭyaṃ community. However, some feminist elitist dancers lament that Āṇḍāḷ is now being danced by everyone, thus making her pāsuram-s more widely known to the general Indian population, especially in southern India. This is rather strange, after all if one loves and admires something, one wants to share it with the world, not keep it in an inaccessible rarified circle. Just as Āṇḍāḷ wanted to share that glories and beauty of Śrī Raṅganāta with everyone, one who truly admires Āṇḍāḷ would want to share her with the world and not imprison her within the confines of a narrow point of view of feminism or postmodernism. Dancing the pāsuram-s of Āṇḍāḷ is a form of embodied knowing; the act of dancing her pāsuram-s with śraddhā is itself a pūja, a manifestation of bhakti. One can experience some of what Āṇḍāḷ herself speaks of through the dancing of her sacred works and can transcend and elevate one’s limited ego-centric state to something greater.

Conclusion

 

Āṇḍāḷ, a child with a purest heart is the epitome of pure sāttvika bhakti; her contributions are due to the unique characteristics she possesses. She represents Indian girlhood and speaks to that experience like few others can. Āṇḍāḷ, a young girl of 8 or 9 years whose manas was pure and sāttvik, was determined to attain mukti and finally did so at the feet of Śrī Raṅganātar in Śrī Raṅgam. Any interpretations of her pāsuram-s that are contrary to the sāttvika meaning are mere projections of the adults who want to impose their own laukika view onto this young girl’s extraordinary sacred works. As stated, reading about Āṇḍāḷ brings no understanding of her works and this post is only a cursory glimpse of Āṇḍāḷ. The Tiruppāvai, Nāciār Tirumoḻi, and Āṇḍāḷ can only be understood only through śraddhā, bhakti, and tapas guided by a qualified Ācārya. Āṇḍāḷ’s deep compassion for others and wish to share her knowledge are qualities that endears her to generations of Hindus for more than a millennium. Her works stand apart and hold a special place in sacred literature. Understanding and indeed experiencing Āṇḍāḷ’s sacred pāsuram-s requires śraddhā and a special dṛiṣti, just as Arjuna was granted a divine vision to see the Viṣvarūpa, and requires steady and unceasingly study and sādhanā. Anyone, literally anybody, could write about ‘coming of age’ as it is a common laukika experience that happens to everyone, this is not exceptional. Feminists and others even within the Hindu population erroneously characterize Āṇḍāḷ, her works, and seek to erase her individuality and exceptionalism by falsely mapping her songs to a ‘coming of age’. However, Āṇḍāḷ transcends this mundane world, she does not want to waste this birth, she seeks a divine union of jīvātma and Paramātma, that experience that supersedes all worldly experiences and is rare, unique, and requires a special state of consciousness. This is why Āṇḍāḷ has endured for over 1200 years and will for millennia to come.

Copyright: 2018 Prakruti Prativadi. All rights reserved.

About the Author:

Prakruti Prativadi, an aerospace engineer, is an award-winning author, Bharatanatyam dancer, and researcher. She is the author of ‘Rasas in Bharatanāṭyaṃ’ http://hyperurl.co/nbg0nq which is based on her research of the Nāṭyaśāstra and other treatises.

 

Bibliography:

 1. Chari, Srinivasa. Philosophy and Theistic Mysticism of the Alvars. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. 1994.
 2. Swami Harshananda. Śrī Vaiṣṇavaism Through the Ages. Bangalore: Sri Ramakrishna Math. 2000.
 3. Varadachari, K.C. Aspects of Bhakti. Mysore: University of Mysore. 1956.
 4. Swami Harshananda. The Six Systems of Hindu Philosophy. Chennai: Sri Ramakrishna Math. 2009.
 5. Upanyāsam-s of H.H. Sri Sri Sri Tridandi Sriman Narayana Chinna Jeeyar Swamiji, 2013 -2016.
 6. Consultation with H.H. Sri Sri Sri Tridandi Sriman Narayana Chinna Jeeyar Swamiji July-August, 2018.
 7. Rangachari, K. Śrī Vaiṣṇava Brahmans. Delhi: Gian Publishing House. 1986.
 8. Kaplan, Caren et. al. (Editors). Between Woman and Nation, Nationalisms, Transnational Feminisms, and the State. London and Durham: Duke University Press
 9. Feminism and Postmodernism, an Uneasy Alliance. 1999. Retrieved July 23, 2018. https://www.marxists.org/subject/women/authors/benhabib-seyla/uneasy-alliance.htm.

Swadeshi Indology-3: Tamil Nadu, The Land of Dharma

Swadeshi Indology Conference Series

The Swadeshi Indology Conference series is organized by the Infinity Foundation (India).  They have organized two editions already which have been successful and produced several high-quality Indic scholars who made excellent presentations and submitted  original research papers, which are accepted only after a double-blinded review. The SI-series and its format is path-breaking and an important contribution to Indic culture and dharma traditions and deserves all the support it can get. Those interested in contributing to Infinity Foundation or Infinity Foundation India can do so here.

Swadeshi Indology-1 Talks: Youtube Playlist.

Swadeshi Indology-2 Talks: Youtube Playlist.

Swadeshi Indology-3

SI-3 is conducted in IIT-Madras, and is focused on Tamil Nadu and has a wonderful lineup of talks on topics that are of importance to every Tamizhan. Here is the link to the SI-3 website. For more information about this conference, the lineup of speakers, and the topics, please read this detailed SI-3 website handout below.

 

We have storified the tweets on Swadeshi Indology-3 in the post below and will continue to update this section as more tweets are added.

#Swadeshi3 Storify

Storify of #Swadeshi3 public domain tweets on Twitter on December 22 and December 23. December 24 Proceedings to be Updated. TCP is an independent internet portal and is not affiliated with Infinity Foundation India.

https://storify.com/tamizhportal/swadeshi-indology-3-tamil-nadu-the-land-of-dharma

 

Indic Art Through Sketches

TCP is thrilled to present this amazing series of sketches by the artist, Devika Joglekar. You can follow her work on twitter and facebook, and visit the Miheika Art website to learn more.

Additional References:  IndicPortal’s Introduction to Natyasastra and Indian Music.

Dances of India

Bharatanatyam Mudra

Kathak

Bharatanatyam-2

Odissi

Kuchipudi

Bihu

Bhangra

Chhau

Ghumar

Garba

Kathakali

Yakshagana

Lavani

Mohiniyattam

Sattriya

Musical Instruments of India

Veena

Bansuri

Tabla

Shehnai

Pena

Gogona

Sitar

Jalatharangam

Ravanahatta

Dilruba

Tutari

Change

Kanjira

Sarangi?

Sarinda
https://twitter.com/MiheikaArt/status/938985803337711618

 

About the Artist

Devika ji is an award-winning animator, illustrator, and author based in the SFO Bay Area in California. The website miheika.com notes: “Miheika specializes in Clear Line style illustration and Flash animation. Over the years, Devika has infused life into several childrens’ story books and graphic novels, through her signature illustration and animation work.

TCP recommends the book ‘Mimi and Soni Learn How to Wear a Sari”. A delightful little illustrated story about two little girls who learn how to wear a Sari from Aaji (Grandma in Marathi) for Deepavali, much to the delight and surprise of their moms. A Kindle copy of the book is available at Amazon.Through these sketches that celebrate India’s unity and diversity, we also recognize the shared heritage between Tamil Nadu and Maharashtra. A bond that was further strengthened by the kings of the Bhosle house, including the great Raja Serfoji 2 who ruled over Thanjavur, an important center of dharma and Indic art.

The Battle For TamilNadu: Introduction

The Tamizh Open Architecture

Tamilnadu is the land of dharma, Vedas, Vedanta, and Bhakti. Tamizh culture (Kalacharam) is a glorious example of dharma’s open architecture [1] and therefore the Tamizh identity is inclusive. It cuts across religion, jatis, class, and geography. Many thousands around the world identify themselves as Tamizh. Since ancient times, many from outside Tamilnadu have sought shelter inside, and many from outside have come in and also enriched its culture. Tamizh is not just a spoken language and text but an entire culture.  Tamizhs are large hearted and only reject those individuals whose own worldview demands and injects the virus of exclusivity. In this Tamizh framework, no individual or jati or community or religion can claim or exercise a monopoly over Truth.

source: murugan.org

Devotees of Murugan or Amman and other manifestations of the divine in the diverse Hindu traditions do not seek to impose their belief system on others.

This includes the followers of Indic systems such as Jainism or Buddhism which have also coexisted since the Sangam era, as well as those who embraced newer belief systems that originated outside India such as Christianity or Islam or Judaism. In such an open architecture, diversity thrives and unity is established based on mutual respect [3]. Dr. Abdul Kalam is an illustrious example of a practitioner of Tamizh Kalacharam whose interactions with others was based on mutual respect.  The Tamizhs perform Pooja to a multitude of Devis and Devatas and are happy to accommodate two more, with none claiming and imposing superiority over everyone else. This has been the Tamizh and Indian way for thousands of years.

source: hindutourism.com

India is a civilizational state and is perhaps the only civilization that has continually endured since the most ancient of times. Why? There are many reasons, and here is one: Every nation and civilization has to go through a series of crises and upheavals. Each of these challenges demands sustainable solutions. A monoculture can only produce one solution approach that tends to be all-or-nothing and eventually loses out.  Indic diversity continually produces many living Gurus, Rishis, and masters whose bold, varied, and novel decentralized solutions rooted in dharma eventually prevail. Hence, this dharmic form of inclusivity and diversity must be preserved for Tamilnadu’s and India’s long-term stability.

Ramana Maharishi. source: wikipedia

However, this inclusivity is being blatantly misused by a few religious zealots who adopt a history-centric version of Christianity, one of the fastest growing religions in Tamilnadu. To better understand this very important threat, we review a graduate school thesis submitted by a Tamizh Christian convert to a US university [5], advising his western thesis advisors on the best options to convert devout Hindus to their brand of history-centric Christianity. This thesis specifically focuses on how to get Tamils to lower their defenses against conversions in Tamilnadu (“to develop a meaningful form of spirituality which will minimize Hindu opposition to Christian discipleship“). Therefore, it makes sense to limit our discussion to TN noting that if this TN pilot-project succeeds, it will be applied after region-appropriate modifications, to all of India. In this series, we attempt to understand this history-centric Christian view of Tamil Nadu, and the methods being adopted to subvert Tamilnadu’s open architecture.  In this introductory post, we provide a high-level summary of this ongoing battle for Tamilnadu.

History-centric Christianity

The term History-centrism was coined in the book ‘Being Different‘ [2] and is fundamentally different from the Embodied Knowing traditions of dharma in Tamilnadu and India.

This brief two-paragraph description from the book is central to understanding the threat posed to Tamilnadu by this Orthodox or Scriptural or History-Centric Christianity (HCC).

HCC is founded on an unconditional, unquestionable, absolute, literal belief in the Nicene Creed. 

Unless we can fully grasp the full meaning of history-centrism, we will be unable to properly and completely characterize the threat; and without clearly identifying the threat, no counter-response can be developed.

What is inside this Nicene Creed that is the central tenet of this extreme version of Christianity? Tamizhs belonging to all religions and Jatis need to understand this as well. The beliefs are quite simple to read and memorize. We again turn to ‘Being Different’ for a summary of the ancient Nicene Creed that was adopted in 325 CE by the first council of Nicaea. This remains the only set of beliefs that is accepted by all major denominations of the Christian faith, including those in Tamilnadu.

The Nicene Creed was translated into Tamizh by the Catholic Missionary Francis Xavier in the 1540s and used to convert tens of thousands of the Parava fisherman community. He is quoted as having baptized ten thousand Hindus in just one month [5]. Any moderate Tamizh Christian would focus on emulating the positive qualities attributed to Jesus and not interpret this literally as incontrovertible historical truth, but for the fundamentalist, this belief is absolute and those who do not accept this (including moderate Christians) are treated as hostiles. To quote from the thesis, “the bible is God’s revelation and Jesus Christ is the only way to God” and the aim is to “communicate only Jesus Christ and his Gospel to the Hindus”.

Why is HCC attractive to some converts?

An intriguing question arises when we read the thesis. Why would a Tamizh who is knowledgeable about Vedanta, Bhakti, and other pluralistic traditions of dharma that were nurtured in Tamil Nadu for more than a thousand years, embrace such an extreme Christianity? Why would they prefer this submission to a foreign authority over their own native sophisticated adhyatmic practices that have been available to everybody? Let us examine this question from the thesis author’s perspective.

Indian Rishis, Acharyas, and Gurus may have spent thousands of years searching for the Truth. The Vedas acknowledge the uncertainty about the nature of ultimate reality. But to a believer, the Nicene Creed provides historical evidence of Jesus as the first and only son of God who embodied the absolute and complete truth. While darshanas and Vedanta schools provide intellectual debates and philosophical explanations and techniques to discover the truth for oneself, the HCC truth claim in the Nicene creed provides certainty and proof to its believers – conclusive flesh-and-blood evidence of the Truth. As the thesis [5] claims “In Christianity, God is the only God who revealed Himself in the historical events of the world. However, in devotional theism, he is only a philosophical concept or a mythological figure“.  The absolute and divine truth manifested itself once and exactly once on this earth in history exclusively in the form of Jesus Christ. There is no place for doubting Thomases. One can therefore dispense with the uncertainty of the real world, rational explanations, philosophy, spirituality, or intellectual debates about alternative perspectives.

The Nicene Creed Jesus as the sole living embodiment of truth is the answer to all questions.  In the mind of such a believer, this makes HCC superior to all other traditions. Of course, this requires an immediate and complete rejection of any thought system or data that conflicts with HCC and therein lie the seeds of violence in a literal interpretation of the Nicene Creed. The Divine justification to enforce the Nicene Creed all over the world is done by suitably interpreting the Great Commission.

The Great Commission

On an individual level, History-centric Christianity is not an issue if we operate under the principle of mutual respect. For example, it is perfectly fine if a Christian chooses to take the exclusivity and historical claims inherent in the Nicene Creed dogma literally for his or her own personal religion, while also fully and permanently respecting the equal validity of alternative belief systems for others that reject this dogma. This is the Tamizh way since ancient times. Unfortunately, this is not the case with HCC whose interpretation of the ‘Great Commission’ brings it in direct conflict with other thought systems. The Nicene Creed serves to boost the collective ego of followers. Even the possibility of any other divine manifestation before or after Christ, which can supersede the Nicene Creed is summarily dismissed. Its implications for Tamil Nadu are serious, on par with Wahhabism in Islam that is wreaking havoc, except that the violence and destruction in this battle is below the surface.  The Great Commission (GC) has been used as a convenient scriptural sanction for ‘discipling’ Hindus who worship ‘false gods’.

The Great Commission carries the instructions of a resurrected Jesus to his apostles to spread his teachings to all parts of the world. There appear to be many versions, but the key version used by History-centric evangelists is the one in Matthew 28:16-20 [8], where the instructions are given to followers to baptize all people around the world in the name of the Father, Son and Holy Spirit [5].

Strength and Weakness of HCC

The Great Commission is interpreted recursively by extremist Christians and evangelists to convert Hindus in India today, i.e., the GC is not just limited to the original disciples of Jesus, but to all the disciples of the disciples as well, and is thus a perpetually active instruction until kingdom come.  If total submission to the Nicene Creed is the desired end state of a Tamizh Hindu convert, then the fundamentalist interpretation of the Great Commission provides the necessary scriptural sanction and justification to achieve this tragic end.  In tandem, these two ideas have been useful in massively increasing the membership count and global market-share of Christianity, and spreading the power of the various churches across the globe. A subscription to the Nicene Creed brings you all the collective benefits of being an official member of a globally organized, rich, and powerful religious organization whose headquarters reside in the west.

On the other hand, when its impact on an individual is evaluated on its own merit, HCC suffers from serious deficiencies and has a dismal track record when it comes to problem-solving, which requires deeper scrutiny. Clearly, it contains no sustainable solutions to the psychological problems and lifestyle challenges that afflict individuals today. It is incompatible with Yoga and meditation practices of India that is bringing so much of happiness and spiritual tranquility to millions around the world. It lacks (and does not need) the adhyatmic (spiritual) aspect as well and does not focus on self-realization. The variety of festivals, the colors, the sounds, the sacred chants, the harmony of woman and man and nature, all of which arise from Hindu cosmology are entirely missing. Only events that serve as historical reminders of the Nicene Creed are useful to commemorate. Consequently in Europe and North America, despite several centuries of monopoly, we are witnessing a steady decline in the numbers of HC Christians. An increasing number of disenchanted and disturbed individuals are seeing through the hollowness and futility of this extremist HCC ideology. They are moving toward atheism or moderate Christianity. In both cases, these people have turned to Yoga and meditation techniques that originated in dharma tradition.

The sobering fact is that Nicene-Creed History-Centrism is neither necessary nor sufficient (and is absolutely of no relevance) for any person to reach a higher level of consciousness and self-realization.

How does this orthodox Christianity resolve this problem?  There are two ways to do this – the honest way and the dishonest way. The honest solution is a dharmic resolution, which we discuss first.

Jesus as one of many Avatars or Gurus

Many moderate Christians in India have consciously or subconsciously adopted this approach, either completely returning to their dharmic Tamizh roots, or embracing an Indic version of Jesus that rejects the exclusivity and historicity of the Nicene Creed dogma. In the latter case, a devotee worships Jesus or Mary or any other deity as their own Ishta Devata while fully respecting and acccepting the traditional deities of Tamizhs, their village and sea deities, and their family deities, as equally valid. Here, Jesus is considered (by those who believe) as one of the many avatars or gurus or great thinkers without asserting superiority and therefore, there is no need to convert others to follow the “one true God”. Diversity is preserved. Importantly, this message is passed to following generations so that their children do not fall prey to churches and padres that preach extreme Christianity.

The great commission is not interpreted as a perpetual appeal to convert, but as a encouragement to emulate noble ideas. In such an interpretation, HCC+GC is not a militaristic vehicle to assert and enhance a collective identity and destroy other faiths.  A person who achieves great progress in this dharmic path of self-realization has the potential to become a living Guru and emulate all the (non-mythical) achievements attributed to Jesus. Among the multitude of manifestations of the divine in India, one more is easily accommodated, as noted Tamizh thinker and commentator S Gurumurthy has pointed out many times.

Such a solution preserves mutual respect and a live and let-live attitude. However, such a solution is also a threat to the clergy and history-centric churches since it eliminates the middlemen. Therefore, these vested interests denounce such an amicable approach as ‘unchristian’ and instead promote an alternative predatory approach that preserves their existing power structure. However, the historicity of the Nicene Creed is tied to Europe and Middle East and is completely alien to Tamizh and Indian culture. To execute GC in India requires an adaption of the GC that is suitable to the Indian context. This is achieved through a practical technique that Christian theologians in the 1950s called contextualization [5].

Four-step Process of Contextualization

The thesis quotes the following definition of contextualization: “the translation of the unchanging content of the Gospel of the Kingdom into verbal form meaning to the peoples in their separate culture and within their particular existential situations”.  The thesis states that contextualization is a “missiological necessity” and that the Bible itself as an example, with the incarnation of Christ as the best example of contextualization. The apostle Paul is considered the person who best contextualized the Nicene Creed, and the thesis cites this remarkable quote about Paul: “he became all things to all people, and he did that to win more people to Christ” [5].

We propose the following top-down four-step process to conveniently summarize the conversion approach for Tamil Nadu that is described in the thesis.

 1. Nicene Creed specifies the unchanging end goal.
 2. Great Commission decides the strategy required to achieve this goal.
 3. Contextualization identifies the model that fulfils the Great Commission and is scalable, dynamic, and best suited for a context (e.g. Hindus in India or Tamil Nadu).
 4. Digestion refers to the means and methods used to implement a contextual model for converting (‘discipling’) people belonging to one or more communities or Sampradayas.

The first two levels are common to all countries and regions and specifies the high-level goal and strategy. The third level of contextualization is applicable to a specific country, or region such as Tamil Nadu when the country is diverse. The fourth level of digestion implements a contextualization ‘use case’ of how best to harvest Hindu souls belonging to specific ‘castes’ or sampradayas. The achieved harvest numbers versus the targets are tracked and updated on a regular basis and stored in databases. A quick search of the internet can provide examples.

Digestion

Digestion is a term coined by Rajiv Malhotra and is another key concept to grasp. We directly present the explanation from his book ‘Being Different’ [2] along with some highlighted points:

The thesis communicates that the aim is not to reject but to digest Hinduism into HCC quite clearly: “Christ can be communicated not as the destroyer of Hindus, but as the Crown of Hinduism”.  Furthermore, one “accepts the biblical truths revealed in the writings of the Hindu saints on the assumption that Christ has revealed His light in the Hindu world in the past and He is also actively present now“. Digestion is not done randomly or in haste, but carefully, in order to minimize the risk of the digester’s own traditions getting changed. It is carried out by smart evangelists with full awareness and clarity about the risk versus reward structure inherent in this delicate process, with the first and last goal of preserving the History-centrism encoded in the Nicene Creed. Therefore, the need for deception is critical. The United Nations is planning to make cultural appropriation illegal.

This four-stage process is set up so that no step is redundant. The third and fourth steps involving contextualization is always designed so that it preserves and propagates history-centrism as enshrined in the Nicene Creed at any cost by following the Great Commission. This is done by missionaries in order to eliminate or at least greatly minimize any chance of “syncretism” or contamination of this “pure” Christianity by the age-old village and sea Gods and Goddesses and traditional deities of Tamil Nadu who are “false gods”. The thesis is very careful about how the mechanics of the digestion process should work. There is no equal place for our native Tamizh deities in HCC. Once digestion is complete, they are to be excreted as waste.

Syncretism damages both dharma traditions and History-centric Christianity whereas Digestion only distorts dharma traditions while strengthening HCC.

The thesis explicitly clarifies that “Contextualization is not syncretism, because syncretism is the amalgamation of various pagan beliefs with God’s truths” and it cannot compromise the Gospel with the heathenism of Tamizhs. The author is clear that “the Hindu text should be used to support the Christian view“.

"Syncretism is an apostasy that is condemned in the Bible".

The extraordinary level of detail to which a Tamizh convert to HCC can go to, in order to preserve the beliefs in the European Nicene Creed, prove his loyalty to his western masters, and reaffirm the irreconcilable difference and superiority of his new found faith over his lower native Tamizh traditions can be seen in this statement: “I have used God with a capital “G” in places where reference is made to a deity of a monotheistic religion; a small “g” is used in places where reference is made to a deity to one of the gods of the Hindu pantheonThe inherent casteism in the thesis is also stunning.  It explains how the mass-conversion of poor and ‘low-caste’ Tamizhs have adversely affected the quality of the Christian faith, and that they were so far unable to convert many ‘upper caste’ Hindus. In fact, the main goal of the thesis is to rectify this situation and bring ‘quality’ to HCC.

Operating within this safety net, the evangelist can safely navigate through any culture in the world and convert families en masse. One can incorporate additional “contextual” layers without disturbing the dogmatic core. The fourth step ensures that the implemented contextualization model is maximally effective in its marketing impact on the target audience.

Contextual layers are created in a culturally appropriate manner in order to simulate the appearance of a dharmic solution. 

In short, contextualization and digestion employ deception and the net result is the destruction of indigenous traditions to feed and strengthen the predatory system. Therefore, for contextualization to succeed, a cultural genocide is necessary and if contextualization wins the battle for Tamilnadu, the cultural genocide of Tamizhs is guaranteed.

Breaking India and Beyond

A dogmatic system that simulates an external dharmic layer would necessarily have to appropriate Tamizh traditions and techniques. However,  dharma traditions of Tamilnadu and India are incompatible with Nicene Creed dogma or indeed any other Abrahamic dogma, and therefore cannot be directly or openly borrowed. It can only be digested. In other words, the original meaning, intent, objectives are deliberately erased. Note the sheer hypocrisy here. HCC’s own beliefs are deemed unquestionable and absolute. Their own ceremonies that mark history-centrism are deemed meaningful while the customs that have been held sacred by Tamizhs for thousands of years can be mangled, bent, and distorted at will since they are false and no one cares anyway. Once this happens, the dharmic symbols, metaphors, traditions, techniques, temple architecture, Puja, Kavadi, Kumbhabhishekam, Bhakti, Jnanam, Thiruvizha,  … practically every dharmic element in Tamilnadu belonging to every class and community can be cannibalized and reinterpreted spuriously in support of Nicene Creed and to assert its supremacy. The poetry and songs of the Azhwars and Nayanaars, the wisdom of the Siddhars and so many Tamizh saints can all be deconstructed and falsely reinterpreted to support this extreme form of Christianity.

Such a contextualization is required to reduce the difference anxiety [2] in Tamizh Hindus who are induced to convert but are repelled by the alien dogmatic and racist roots of history-centric Christianity. Digested customs allow Tamizh Hindus to voluntarily and happily enter the spider web of the Nicene Creed “on their own terms” without giving up their age-old customs and traditions. The aim is not to win over a few Hindu intellectuals but to appeal to entire masses and communities. The thesis explicitly identifies the central role of family in the Tamizh Hindu society and aims to convert and subvert entire families. Targeting individuals is expensive, not scalable, and runs the risk of the person returning to his dharmic family fold after being socially shunned [5].

The Breaking India threat is real and analyzed in the best-seller by Rajiv Malhotra and Aravindan Neelakandan [4]. This book is a must-read and is available in multiple Indian languages. An upcoming conference with an exclusive focus on Tamilnadu will be studying related topics.

source: swadeshiindology.com

The threat is not just to Tamilnadu but to all other Indian states as well.  A superficial unity and pop culture based on speaking Tamizh and watching Tamil films is woefully insufficient to defend against this sophisticated and organized threat. Only the deep culture of Tamilnadu rooted in dharma has the capability to integrally unite and prevail in this battle. It is important for Tamizhs to understand the depth of their culture that they have inherited from their ancestors, and the evangelists are aware of this too.

"It is culture that withstands shocks, not a simple mass of knowledge" - Swami Vivekananda

Tamizh separatism encouraged by HCC converts and their western masters is specifically designed to widen faultlines among Indians and between Tamizhs [4].

A first step could be the bifurcation of Tamilnadu like what happened to Telugu-speaking Andhra Pradesh with each of the two new Telugu states dominated by a global History-centric religion. Tamizh and Hindi and Kannada speakers are cleverly drawn into futile linguistic and culture wars in a digital era where on-demand mobile translation between Indian languages is becoming a reality, while the Breaking India process continues unhindered.

The Aryan Invasion Theory (AIT) is an especially important propaganda tool in this thesis. It greatly aids digestion and is crucial for alienating the ordinary Tamizh from the traditions and culture of his and her own ancestors and to turn new converts against their own communities. As Swami Vivekananda observed: “and then every man going out of the Hindu pale is not only a man less, but an enemy the more” [6].

A knowledgeable observer of Indian affairs commented: "We must realize that the real issue isn’t regional languages causing chauvinism as much as it is de-linking from dharmic culture to create Westphalian problems". [7].

The negative impact of this cultural genocide and wholesale destruction of Indic customs is balanced by projecting a positive public image of the clergy and churches who are portrayed in popular Indian media and movies as social justice champions who feed and educate the hungry and poor Tamizh, as kind nuns who shelter orphans, and as NGOs that fight gender inequality and caste-discrimination, etc. The beauty of contextualization is that in the future it can be potentially accomplished by shedding its ‘Breaking India’ image. How? We conclude this introduction with this discussion.

Cultural Genocide of Tamilnadu

Contextualization, when perfected, can allow a HCC convert to be ‘India first’ and ‘Tamizh first’ in external appearance.  Note that in the four-step process, only the first two steps are non-negotiable. The last two steps are adaptive and context-dependent. Unity of purpose with HCC churches and its chosen people located outside India is based solely on the shared loyalty to the Nicene Creed. Such a convert will be able to go to the border in Kashmir or Arunachal Pradesh and lay down his life as a martyr not for Bharat Mata, but as a soldier of an India that surrendered to The Kingdom of Christ.  During peacetime, he/she will perform Christunatyam  and practice Christian Yoga. Every relevant aspect of existing Tamizh traditions will be digested and simulated for superficial display in such a Taminadu, but in reality, Mother India and its sacred geography and dharma would have perished.

Contextualization of the Nicene Creed and its implementation using digestion is like a neutron bomb that will annihilate India's adhyatmic civilization while preserving its territorial assets and economic prosperity for the benefit of His Kingdom. It sacrifices India's atma to harvest its souls.

References

 1. Indra’s Net: Defending Hinduism’s Philosophical Unity. Rajiv Malhotra. Harper Collins. 2014.
 2. Being Different: An Indian Challenge to Western Universalism. Harper Collins. 2011.
 3. Difference With Mutual Respect: A New Kind Of Hindu-Christian Dialogue. RajivMalhotra.com.
 4. Breaking India: Western Interventions in Dravidian and Dalit Faultlines. Rajiv Malhotra and Aravindan Neelakandan. Amaryllis. 2011.
 5.  Ashram: A Contextualized Model for Discipling the Hindus of Tamil Nadu.
  Poovelingam R. Solomon. Andrews University. 1994.
 6. Complete Works of Swami Vivekananda. Volume 5. On the Bounds of Hinduism. Prabuddha Bharata. 1899.
 7. Private email communication.
 8. Wikipedia entry for ‘Great Commission’.

Acknowledgments

Thanks to the twitter handle that shared the thesis for review.

Thanks to the ICP blogger and editor for constructive feedback.

Bharatanāṭyaṃ and Rasa

By Prakruti Prativadi

(About the author)

Bharatanāṭyaṃ conjures images of statuesque dancers, adorned in fragrant flowers and beautiful temple jewelry, wearing vibrant costumes made from the finest sarees dancing to melodic classical Indian music. The dancer pays homage to the Divine, dances in fast rhythmic movements consisting of complex patterns and portrays characters from the many grand epics. The audience is charmed, stirred, entertained and may even recall the performance for some time afterward. Those discerning audience members will recognize the stories and characters portrayed in the dances. Some connoisseurs might delight in the rare Rāgams of the songs or an unusual composition in the repertoire. Others might appreciate the challenging foot movements (Nṛtta) or the dancer’s expressive portrayals (Abhinaya). And yet others may like the subtle interpretation to a venerated classic. There is something to delight in for everyone and unfortunately, for most people, these prosaic features are the totality of Bharatanāṭyaṃ. Experienced Bharatanāṭyaṃ dancers and teachers may understand the subtler aspects of the performance, but for the most part, the very cornerstone of the art is only grasped by few.

In recent years, Bharatanāṭyaṃ has seen an extraordinary increase in popularity and presence, both in India and globally; it is danced by a diverse group of people, throughout the world, from wide-ranging educational, linguistic, racial, religious and economic backgrounds. Ironically however, the understanding of the dance, its fundamental aim, origins and core philosophy has almost reached a nadir. Hailed as a beautiful dance of vibrant costumes and statuesque movements, the very soul of Bharatanāṭyaṃ is not seen or comprehended by many. Bharatanāṭyaṃ is often relegated as just another art form, a medium in which to voice opinions, or as a simple ritualistic dance of temples. Much confusion and misinformation persist among practitioners and teachers themselves, and among the public. The history of Bharatanāṭyaṃ also is often misunderstood and wrongly bears the mantle that it had to be reformed and many erroneously believe that the current dance of Bharatanāṭyaṃ is a sanitized form of a previous version.

Bharatanāṭyaṃ is much more than just a traditional ethnic dance. Bharatanāṭyaṃ embodies the thought system, profound philosophy and practice of an ancient and sacred art originating from a few millennia ago in India. The performance of Bharatanāṭyaṃ is akin to a type of Yoga and is a form of embodied knowing. There is a definite aim in Bharatanāṭyaṃ. It is not just a performance art that is limited to evoking beauty and creating a pleasant experience for the audience. The aim of Bharatanāṭyaṃ is to elevate the audience to experience a higher state of consciousness. To go above the mundane, limited world and realize a greater reality is a fundamental (and unique) concept in Hinduism. Much as Yoga is not just a series of stretches and is a systematized practice, called Sādhana, in which the practitioner aims to achieve a higher state of consciousness, Bharatanāṭyaṃ is also a systematized artistic Sādhana, in which the artist aims to achieve a higher state of consciousness and evoke this state in the audience, so that they can experience it as well. The dancer does this through the dance, the dance steps and the emotive portrayals and storytelling.

 

Origin of Indian Dance

To comprehend the essence of Bharatanāṭyaṃ and Indian aesthetics, one needs to step back and view this art from within the frame of reference of its origin – Hindu philosophy. Without this point of view, Bharatanāṭyaṃ will not be understood and will be reduced to a mere materialistic art. The Nāṭyaśāstra, written more than 2500 years ago, by Bharata, is the oldest extant treatise on dramaturgy, dance and music and still is the authority today. This treatise meticulously details, classifies and expounds the deep-rooted thought system, practical application, the fundamental purpose and nuance of Indian classical dance. All the extant classical dances of India (i.e. the Desi styles) are living manifestations of the Nāṭya described by Bharata in his Nāṭyaśāstra. The reason they have lived on for more than a few millennia is due to the enduring Dharmic root from which they emerged. The Nāṭyaśāstra is not a mere instruction manual, but a monumental work, in which Bharata connects the art of movement of the body to the mind, intellect and most significantly, to the human consciousness. These are not just Bharata’s own musings however, but a genuine representation of Indian aesthetics which is deeply enmeshed with Indian philosophy and thought. Bharata referenced earlier Hindu works on dance and drama to compile the Nāṭyaśāstra. As explained by Bharata, the stage, the artist and the audience are all unified in this artistic experience. Many treatises have been written about Indian classical dance after Bharata, but they all are based on his work.

 

Bharata makes it very clear in his work, that Indian dance, drama and music all derived from the Vedas and therefore represent the thought system and knowledge of the Vedas. He states in the Nāṭyaśāstra that by taking the recitative aspect from the g Veda, music from the Sāma Veda, Abhinaya (enactment) from the Yajur Veda and Rasa from the Atharva Veda, a fifth Veda called Nāṭyaveda was created (Nāṭyaveda refers to the practice and theory of drama, dance and music).

 

 

Furthermore, Bharata states that Nāṭyaveda was created to nurture and uphold Dharma:

“(Nāṭya) teaches Dharma to those who are against it, gives relief to those who are afflicted or overtired, brings determination to the sorrowful, enlightens those with poor intellect, brings courage to the cowardly, gives enthusiasm to the heroic, teaches love to those who are eager for it, rebukes the ill-mannered, promotes will-power in the disciplined, gives diversion to the noble and brings happiness, good counsel and knowledge to all.”

By Bharata’s explanation we see that Nāṭyaveda is a manifestation of the knowledge in the Vedas and is a complete experience that involves more than just providing entertainment or a worldly diversion to the audience. Indian dance was created to give knowledge of Vedic principles and benefit everyone in society. Significantly, we see that Indian dance is not just for the elite or the rich, and certainly not reserved only for connoisseurs, but is for the enjoyment and advantage of everyone from all parts of society. The dance is a transformative experience, like all Hindu customs and rituals. There is a definite aim in all Bharatanatyam performances.

 

Rasa

“There can be no meaningful communication without Rasa” – Nāṭyaśāstra

In Bharatanāṭyaṃ and Indian Aesthetics, this aim is Rasa. Rasa does not have a direct translation in English, in this context. In aesthetics, Rasa does not translate to feeling, or emotion or mood. Rasa is a supreme aesthetic experience, a conscious-elevating state that can be experienced by all. Anyone can experience the Rasa state, anyone who is open to it and is a sensitive and attuned spectator (whom Bharata refers to as a Sahṛidaya). Remarkably, Rasa cannot be understood solely in the intellectual and emotional domains. Rasa involves the mind, intellect and consciousness, and must be experienced. The debate about the specifics of Rasa has been going on for millennia by great scholars like Abhinavagupta, Bhatta Nayaka and others. Thus, Rasa is not something that can be simplified and mapped into a one-word translation and the definition resides in the Dharmic world-view. Furthermore, one requires the experience of Rasa to begin to understand what it encompasses and how it applies to Bharatanāṭyaṃ. What is not of debate, however, is that Rasa is paramount. Rasa is not guaranteed in any given artistic work. It is something that must be carefully generated and is born only if meticulously chosen conditions arise in a dance performance.

 

“Rasa is born (Rasa-nipatti) from the combination of Vibhāvas, Anubhāvas and Vyabhicāri Bhāvas.” – Nāṭyaśāstra

Rasa does not exist in isolation; Rasas are the culmination of a complex process that involves the generation of varieties of Bhāvas, which are mental and emotional states that vary depending on the character and circumstance. There are a total of forty-nine Bhāvas consisting of thirty-three Vyabhicāri (impermanent) Bhāvas, eight Sātvika Bhāvas (with Sattva) and eight Sthāyi (permanent) Bhāvas. Rasa is born as result of all these beautiful Bhāvas – the Vibhāvas (determinants), Anubhāvas (consequent reactions), Vyabhicāri, Sātvika and Sthāyi Bhāvas emerging first. The organic and natural coming together of these results in the birth of Rasa in the onlooker (audience). It is not an afterthought or an automatic outcome. So, viewing a sad story does not necessarily mean the Karuna (pathos) Rasa is experienced. And viewing a comic story does not necessarily mean that Hāsya (humor) Rasa resulted. Thus, just having a Padaṃ or Varṇaṃ about a Nāyikā (female protagonist) does not necessarily mean that the audience experienced the Śṛṅgāra Rasa. The dancer must generate these Bhāvas and Vibhāvas in a genuine manner so that Rasa is born. The subject and themes she chooses to do this are of supreme importance. The limited-self disappears to reveal the more pervading Self – a key element in Hindu practices. Rasa is permanent; it touches and elevates your consciousness. The best part is that you experience Rasa by tuning into the performance, with an open mind and without any preconceived biases. That is why Bharata emphasizes that a Sahṛidaya is best suited to experience Rasa. A Sahṛidaya can be anybody who is a sensitive and attuned spectator, an open-minded and unbiased onlooker, and is not the same as a connoisseur. A connoisseur may be a Sahṛidaya but a Sahṛidaya need not be, and in most cases probably is not, a connoisseur. Significantly, one need not know any technical aspects of the dance in order to experience Rasa.

Originally, even the dance foot and hand movements called Karaṇas and Aṅgahāras (analogous to Aḍavus and Jatis of Bharatanāṭyaṃ) produced Rasa. Thus, Rasas should be generated by every aspect of the dance, not just the Abhinaya (expressive enactment) but also by Nṛtta (the rhythmic foot and arm movements). Bharatanāṭyaṃ is a dance of invoking the Divine and was performed, though not exclusively, in Hindu temples as part of the temple rituals. But Hinduism explicitly holds that the Divine is within all of us, so the Raṅga, or stage, becomes a sacred place as well.

 

Abhinaya and Rasa

Abhinaya is not just the ordinary enactment of stories and characters but the exalted, idealized and glorified re-enactment of stories and characters. This re-enactment generates Bhāvas and Rasas which are readily received and experienced by the Sahṛidaya. By watching the re-enactment of these stories and characters, which are carefully chosen and which enact the four Puruṣārthas of Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa, the audience is removed from their mundane day-to-day troubles and problems. The audience forgets the petty limited everyday world and experiences something greater, a limitless Self where the ego disappears and a permanent innate joy is experienced. Hinduism recognizes that this limitless Self and joy is innate and resides in all of us. The dancer must, in effect, disappear from the performance, her ego must not be apparent. For instance, a dancer cannot effectively embody Ānḍāl or dance the Vāriṇaṃ Āyiraṃ without shedding her own persona. The dancer’s petty egos, problems and grievances cannot be visible in such a performance since, if it were, the performance would not be able to produce the desired Rasa experience in the onlooker. Indian dance has survived for millennia because of this unique characteristic. Indian aesthetic theory is unique in that the Rasa concept does not have parallels in aesthetic theories of other world cultures.

 

The author dancing selected Pāsurams from the Vāriṇaṃ Āyiraṃ 

Rasa is of such significance, that Bharata himself declared: “There can be no meaningful communication without Rasa.” Rasa cannot be an afterthought and it cannot be taken for granted in a performance. The challenge to the artist is to be able to produce this Rasa experience for all members in their audience in their performances.

True scholars of Indian aesthetics like Abhinavagupta have commented that Rasānanda (Rasa bliss experience) is akin to Brahmānanda (bliss of Brahman knowledge). Thus, Rasa is not trivial nor commonplace. Every single element of the dance, including the music Rāgas, Tālas, Aḍavus and even the dancer’s costume, makeup and accessories all come together to generate the Rasa experience.

 

Many may wonder why the Bharatanāṭyaṃ dancer projects the Dharmic view? After all, Bharatanāṭyaṃ is an art, and art has no religion. Certainly, a paintbrush and paint have no religion. But Bharatanāṭyaṃ is not a lifeless instrument like a paintbrush. Bharatanāṭyaṃ, and all Indian Nāṭya, is a vibrant systematized practice, a sincere Sādhana. It is not a mere vessel in which to voice any capricious view. Bharatanāṭyaṃ is a manifestation of the thought and knowledge of the four Vedas, and therefore, the dance intrinsically carries that world view. Syncretically trying to fit personal viewpoints, incompatible theories and politics into the Bharatanāṭyaṃ repertoire only results in a short-lived forgettable experience, with no Rasa to sustain it.

The responsibility of understanding the rich and sophisticated aesthetic theory manifested in Bharatanāṭyaṃ lies squarely on the shoulders of the dancers, dance teachers and propagators. The audience is not and cannot be expected to study these concepts, but the dancers, by having a well-rounded view, should reflect these in their dances.

Does this mean that the dancer is somehow limited in their artistic expression? No, since the literally innumerable permutations and combinations of facial, arm, hand, leg and body movements included in the Nāṭyaśāstra along with forty-nine Bhāvas and nine Rasas provide for countless variety and diversity of thought and ideas that can be portrayed by an innovative and imaginative artist, all while keeping the ultimate purpose of this great art in mind.

Thus, Bharatanāṭyaṃ is not just an art for art’s sake, nor is it a vehicle in which the artist expresses constrained and personal opinions. Indian dance is elevated, exalted and derives from the Vedas and therefore, reflects the wisdom of the Vedas and like the Vedas, seeks to uplift the consciousness of the onlooker.

Understanding the meaning and purpose of Bharatanāṭyaṃ will make it more accessible to all people, not just a chosen few. It will make it more enjoyable even to those who may not be aware of all its technical merits. And this is indeed a great thing. Because, this characteristic is the reason Indian dance has lasted for several millennia and will continue to endure for millennia to come. In other words, just as the illustrious Bharatamuni envisioned, by understanding and putting to practice the purpose of Bharatanāṭyaṃ, it becomes more reachable, beneficial and enjoyable to everyone.

This mask of Bharata Muni is worshipped by dancers in Cambodia; at left is Dr. Padma Subrahmanyam (source: www.apsarasarts.com)

 

About the author

Prakruti is the founder director of Kala Saurabhi Dance School in the US and she actively performs in the US and in India. Prakruti is also trained in Carnatic music and is fluent in Sanskrit, Tamil and Kannada. She has spent seven years researching Sanskrit texts and other ancient treatises on Indian art and aesthetics. She has written a book based on her research, Rasas in Bharatanatyam, available at amazon.com.

References:

Ghosh, M.M. 2006. P. Kumar (Ed.) Nāṭyaśāstra of Bharatamuni. (Vols. 1-4). Delhi: New Bharatiya Book Corporation.

Prativadi, Prakruti. 2017. Rasas in Bharatanatyam. South Charleston: CreateSpace.

Sarangadeva, Sangītaratnākara. Adyar Library Series.

Srinivas, P. N. 2000. Mathugalu [Talks on Kannada Literary Criticism, in Kannada]. Bangalore: Purogami Sahitya Sangha.

Subhrahmanyam, Padma. 1979. Bharata’s Art Then and Now. Bombay: Bhulabhai Memorial Institute; Madras: Nrithyodaya.

Subrahmanyam, Padma. 2003. Karanas Common Dance Codes of India and Indonesia (Vols 1-3). Chennai: Nrithyodaya.

Vatsyayan, Kapila. 1997. The Square and the Circle of the Indian Arts. New Delhi: Abhinav

Publications.

 

Copyright: Prakruti Prativadi. All Rights Reserved.

Disclaimer

This article represents the views of the author, and is not necessarily a reflection of the views of the Tamizh Cultural Portal. The author is responsible for ensuring the factual veracity of the content, herein.

Prakruti Prativadi, Author of ‘Rasas in Bharatanatyam’

Prakruti Prativadi

Prakruti Prativadi has danced Bharatanatyam since she was a child. She was initiated and trained in Bharatanatyam by Guru Smt. Charu Narasimhan and she also learned under Guru (Padmabhushan) Smt. Kalanidhi Narayanan. Prakruti is trained in the Dhandayudhapani Pillai style of Bharatanatyam. (Padmashri) Sri K. N. Dhandayudhapani Pillai, one of the greatest Natyacharyas of the 20th century, is the Guru of Prakruti’s Guru.

Prakruti is the founder director of Kala Saurabhi Dance School in the US and she actively performs in the US and in India. Prakruti is also trained in Carnatic music and is fluent in Sanskrit, Tamil and Kannada. She has spent seven years researching Sanskrit texts and other ancient treatises on Indian art and aesthetics. She has written a book based on her research, Rasas in Bharatanatyam, available at amazon.com.

TCP Note

Smt. Prakruti Prativadi is also an aerospace engineer, working in the industry and has worked on NASA projects. The blessings of Mother Saraswati are upon her. Her brilliant new book ‘Rasas in Bharatanatyam‘, the first in a series, is likely to be an influential work, and we will be discussing it in this space going forward. We express our gratitude to Smt. Prakruti Prativadi and her gurus for their seva to dharma, and are privileged to share her insightful thoughts on Indic Art, Aesthetics, and Culture. You can read her introductory article at TCP here.